21 กรกฎาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมการอบรมแกนนำ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE โดยคณะวิทยากร จากสาธารณสุขอำเภอลี้
และโรงเรียนธีรกานท์บ้านโฮ่ง ณ อาคารอเนกประสงค์ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image