30 มิถุนายน 2560 คณะผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
ร่วมพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬา โรงเรียนห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ เพื่อเป็นการน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ
แห่งองค์พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย และเป็นการถวายความจงรักภักดี แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พระประมุขของคณะลูกเสือแห่งชาติ

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image