30 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดค่ายภาษาต่างประเทศสู่อาเซียน (Chinese-Eng Camp to ASEAN 2017)
โดยมีเป้าหมาย คือ เพื่อพัฒนาการเรียนรู้ และทักษะทางภาษาอังกฤษ และภาษาจีนให้กับนักเรียน

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image