20 กรกฎาคม 2560 นายสมพร เตชะอุ๊ด ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโกศล กัญญสาย
คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมส่งครู และนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาตูเจียงเยี้ยน จินเยี้ยน เดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image