8 มิถุนายน 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
อบรมตามโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ โดยกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดลำพูน
โดยมีการให้ความรู้นักเรียนด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ และร่วมกันปลูกป่า

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image