3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมวันลอยกระทง เพื่อให้นักเรียนได้อนุรักษ์ขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงามของไทย ตลอดจนปลูกฝังคุณธรรม
และจริยธรรมที่พึงประสงค์แก่ผู้เรียน โดยมีกิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์กระทงเล็ก การทำโคม และการประกวดนางนพมาศ

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image