30 มิถุนายน 2560 ครูชนินันท์ ตาวันสี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาทรายวิทยาคมจำนวน 15 คน
ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะและศักยภาพด้านการย้อมสีธรรมชาติ ครั้งที่ 2 โดยสถาบันผ้าทอมือหริภุญชัย องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
โดยนักเรียนได้เรียนรู้และฝึกปฏิบัติการย้อมสีธรรมชาติ การย้อมร้อนด้วยฝาง ย้อมเย็นด้วยขมิ้น และมะเกลือ
การใช้สารกระตุ้นสีเพื่อให้เกิดเฉดสีที่หลากหลาย และการทำผ้ามัดย้อม

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image