17 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จากหน่วยงานต้นสังกัด กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image