16 มิถุนายน 2560 นักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม เข้ารับการอบรมตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยสัญจร ปลอดภัย
จากศูนย์ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง โดยรับฟังการบรรยาย เรื่อง การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของประเทศไทย
จากผู้อำนวยการศูนย์ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัย เขต 10 ลำปาง และในช่วงบ่ายได้แบ่งกลุ่มเรียนรู้ และฝึกปฏิบัติ จำนวน 5 สถานี ได้แก่
1. การป้องกันและช่วยเหลือผู้ประสบภัยทางถนน 2. การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น 3. วาตภัย อุทกภัย และดินถล่ม 4. แผ่นดินไหว และอาคารถล่ม และ 5. ไฟป่า และหมอกควัน

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image