15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งในการจัดการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์คือ 1. เพื่อสร้างความเข้าใจ ให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลตลอดจนความร่วมมือในการส่งเสริม พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนร่วมกันอย่างถูกต้องตรงกันเป็นไปในแนวเดียวกัน 2. เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน และ 3. เพื่อสร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนานักเรียน

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image