27 ตุลาคม 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560
ซึ่งในการจัดการประชุมครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1.สร้างความเข้าใจ ให้ผู้ปกครองนักเรียนรับทราบวัตถุประสงค์ เป้าหมาย
แนวทางการจัดกิจกรรมการเรียนการสอน การวัดผลประเมินผลตลอดจนความร่วมมือในการส่งเสริม
พัฒนาศักยภาพของผู้เรียนร่วมกันอย่างถูกต้องตรงกันเป็นไปในแนวเดียวกัน
2.แลกเปลี่ยนประสบการณ์และหาแนวทางร่วมกันในการดูแล ช่วยเหลือนักเรียน และ
3.สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างครูกับผู้ปกครองในการป้องกัน แก้ไขปัญหา และพัฒนานักเรียน

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image