9 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์สอบธรรมศึกษาโรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดการสอบธรรมศึกษาให้กับนักเรียน
โดยสอบวัดความรู้ ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และเอก ประจำปี 2560

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image