6 กันยายน 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคมจัดกิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา ต้านภัยยาเสพติด ตาม “โครงการต้านภัย
ยาเสพติดในสถานศึกษา” ของโรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image