โรงเรียนนาทรายวิทยาคมดำเนินกิจกรรมอาสายุวกาชาด นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมโครงการ 96 ปี ยุวกาชาดไทย ร่วมใจจิตอาสา “Good Service Good Life” นำนักเรียนไปบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560 สร้างฝายชะลอนต้นน้ำหมู่บ้านนามน เพื่อให้นักเรียนได้มีโอกาสพัฒนาคุณภาพชีวิตที่ดี มีคุณธรรมและจริยธรรม มีจิตใจเสียสละ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมตามอุดมการณ์ของกาชาดและยุวกาชาด ตลอดทั้งได้เพิ่มพูนความรู้ และทักษะที่เป็นประโยชน์ต่อการดำรงชีวิตและช่วยเหลือผู้อื่น

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image