1 ธันวาคม 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน
นำโดยผู้อำนวยการสันติภาพ ตันอุตม์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยศึกษาดูงานในเรื่องโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image