Scout Ranger Camp นร.ชั้น ม.1-2 รร.นาทรายวิทยาคม เข้าค่ายลูกเสือพิทักษป่า
ระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-2 ก.ย. 2561 ณ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง (ทุ่งกิ๊ก)

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image