วันที่ 25-27 กันยายน 2561 ครูชนินันท์ นำนักเรียน รร.นาทรายวิทยาคม เข้าร่วมการอบรมการทอผ้าพื้นฐาน
ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม(ผ้าจกโหล่งลี้) อ.ลี้ จ.ลำพูน

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image