1 ธันวาคม 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม นำนักเรียน และคณะครู ร่วมเดินขบวนรณรงค์วันเอดส์โลก เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์
และให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อ และการเจ็บป่วยของโร
คเอดส์

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image