28 กันยายน 2561 ครูอธิษา คงศรีลา และครูปวีณา แก้วมูล ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการฯ ส่งนักเรียนทุน
คือ นางสาวจุฑามาศ สุนันตา และนางสาวรัชนีวรรณ เขื่อนชัยวงค์ ที่ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี
ณ มหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image