26 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ “สดุดีพระสุนทรโวหาร” เพื่อรำลึกถึงคุณงามความดีเกียรติประวัติผลงานของสุนทรภู่ที่ได้สร้างสรรค์ไว้เพื่อสังคมไทย รวมทั้งให้นักเรียนได้ร่วมกิจกรรม ฝึกทักษะทั้งการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน โดยมีกิจกรรมการแข่งขัน ดังนี้ ประกวดคัดลายมือ แต่งคำประพันธ์ อ่านทำนองเสนาะ เขียนเรียงความ วาดภาพ จัดป้ายนิเทศ และการแต่งตัวตามตัวละครในวรรณคดี

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image