26 มิถุนายน 2561 งานส่งเสริมระเบียบวินัยและจริยธรรม โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนสามารถป้องกันตนเองจากภัยของยาเสพติด นำความรู้มาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข และห่างไกลจากยาเสพติด

Previous Image Play/Pause Next Image
Previous Image Play/Pause Next Image