กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
 

นายดลนชัย ยาวิชัย
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ
 

นายดลนชัย ยาวิชัย
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
งานนโยบายและแผนงาน

นายจักรพันธ์ กันธวัง
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
งานพัสดุ


นางพิมพ์นิภา กันทะธง
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
งานการเงิน


นางสาวอรจิรา ทาอุ๊ด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุ
งานพัสดุ

 

 

 

 


นางสาวกรรณิการ์ สิงห์ตัน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานการเงิน
งานการเงิน