กลุ่มบริหารงานแผนงานและงบประมาณ
 

นายดลนชัย ยาวิชัย
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานแผนงาน
และงบประมาณ
 

นายดลนชัย ยาวิชัย
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
งานนโยบายและแผนงาน

นางสาวชริตตา ศรีวิโรจน์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
งานพัสดุ


นางพิมพ์นิภา กันทะธง
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
งานการเงิน


นางสาวอรจิรา ทาอุ๊ด
ตำแหน่ง ผู้ช่วยงานพัสดุ
งานพัสดุ

นางสาวปริญญา แดงชัย
ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานการเงิน
งานการเงิน