ประวัติโรงเรียน
        สภาตำบลนาทรายได้ริเริ่มขอตั้งโรงเรียนมัธยมศึกษาประจำตำบลนาทราย  เมื่อปี  พ.ศ. 2533  มีที่ตั้งอยู่  ณ  หมู่ที่ 16  ตำบลนาทราย  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน  ปีการศึกษา  2534  เปิดรับนักเรียน  ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 จำนวน  50  คน เป็นโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา สาขานาทราย  โดยใช้สถานที่เรียนที่  โรงเรียนบ้านฮั่ว  สังกัดสำนักงานการประถมศึกษา  อำเภอลี้  จังหวัดลำพูน โดย นายต๋าคำ  เทพสุติน กำนันตำบลนาทราย นายอดุลย์ หมู่พยัคฆ์  นายอำเภอลี้
และนายบริบูรณ์  สุทธิสุภา  ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา ด้ร่วมกันดำเนินการรวบรวมข้อมูลเอกสารเสนอกระทรวงศึกษาธิการ ขอจัดตั้งเป็นโรงเรียน
ประจำตำบลนาทราย
          ปีการศึกษา 2536  นายศิริชัย  พฤติยนันต์  ผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงเจดีย์วิทยา  ร่วมกับชมรมอุตสาหกรรมเกษตรกร สถาบันเทคโนโลยีแม่โจ้ และบริษัทธารดำรง และชาวตำบลนาทรายได้ร่วมกันจัดสร้างอาคารกึ่งถาวร 3 ห้องเรียนปีการศึกษา  2538 ประกาศตั้งเป็นโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ตั้งแต่วันที่ 3  กุมภาพันธ์  2538  โดยกรมสามัญแต่งตั้งนางประคองพร  สืบฟัก  ดำรงตำแหน่งผู้บริหารโรงเรียน
          ปีการศึกษา 2542 โรงเรียนได้รับงบประมาณ สร้างอาคารเรียนกึ่งถาวร เป็นเงิน 1,200,000 บาท และหอถังประปาพร้อมท่อประปางบประมาณ 327,000 บาท
          ปีการศึกษา  2544   กรมสามัญศึกษาแต่งตั้ง นางสาวอัจฉรา วิริยานุภาพพงศ์ำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม เมื่อวันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ. 2544
          ปีการศึกษา  2546   วันที่ 13   พฤศจิกายน   2546  สำนักงานการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่งตั้ง นางช่อฟ้า  ม่วงมณี  อาจารย์ใหญ่โรงเรียนไม้ยาวิทยาคม  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงราย  รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม
          ต่อมาปีการศึกษา 2547   เดือนตุลาคม 2547 นางช่อฟ้า ม่วงมณี ผู้อำนวยการสถานศึกษา  ย้ายไปดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านโฮ่งรัตนวิทยา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2แต่งตั้งให้ นายธีรศักดิ์   โชติกวิรัชกิจ   รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา จนถึงวันที่ 16 มิถุนายน 2548
          ปีการศึกษา 2548 วันที่ 16 มิถุนายน 2548 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูนเขต 2
ได้แต่งตั้งให้นายยงยุทธ ยะบุญธง มาดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการสถานศึกษา
          ปีการศึกษา 2550 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาลำพูน เขต 2 ได้โอนภารกิจด้านการศึกษาให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และระหว่างเดือน กุมภาพันธ์ - เมษายน 2550มีการโอนทรัพย์สินและโอนบุคลากรควบคู่กันไป เสร็จสิ้นเดือนสิงหาคม 2550 โดยมีครูขอย้ายออก 11 คน พนักงานขับรถ 1 คน มีครูและบุคลากรทางการศึกษา ถ่ายโอนไปพร้อมกับโรงเรียนรวมทั้งผู้บริหารโรงเรียน 3 คน
          ในปีงบประมาณ 2550 โรงเรียนได้รับจัดสรรงบประมาณในการก่อสร้างอาคารเรียนทศ. 4/12
และวัสดุอุปกรณ์วิทยาศาสตร์ (122,395 บาท) และครุภัณฑ์ห้องโสตทัศนศึกษา (400,000 บาท) ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ (194,000) ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ (667,000) โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียนจำนวน 480 ชุด (300,000 บาท) และห้องศูนย์การเรียนรู้วิทยาศาสตร์พื้นฐาน (5,000,000 บาท) รวมงบประมาณทั้งที่เป็นงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน (เป็นค่าใช้จ่ายในช่วยเหลือนักเรียน) และกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น รวมทั้งสิ้น 17 ล้านบาท
          ปีงบประมาณ 2551 โรงเรียนได้บรรจุแต่งครู 12 ตำแหน่ง (บรรจุ 1 ตุลาคม 2550) ครูอัตราจ้างตามภารกิจ 6 คน นักการภารโรง 1 คน พนักงานขับรถ 1 คน ผู้บริหาร 1 คน และมีการสรรหาเจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงินบัญชี 2 ตำแหน่ง โดยได้รับงบประมาณบริหารจัดการโรงเรียนตามข้อบัญญัติปีงบประมาณ พ.ศ. 2551   ด้วยงบประมาณ 7,000,000 บาท
          ปีการศึกษา 2551 การก่อสร้างอาคารเรียนทศ. 4/12 จัดทำห้องปฏิบัติการทางภาษา รวมทั้งเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา 1 เครื่อง รวมงบประมาณทั้งสิ้น 500,000 บาท งบสำหรับการซ่อมแซม ปรับปรุงอาคารเรียน จำนวน 236,000 บาท โดยโรงเรียนได้ปรับปรุงใต้ถุนอาคารเรียน ก. เป็นห้องเกียรติประวัติ
และห้องสมุด  (เริ่มใช้ ก.ย. 2554)
          ปีงบประมาณ 2552 โรงเรียนได้รับงบประมาณจากองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ก่อสร้างห้องคอมพิวเตอร์เพิ่มเติมตามโครงการปรับปรุงอาคารทรายแก้ว งบประมาณ 368,000 บาท และได้ทำการเปิดสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ จำนวน 2 สาขาวิชา คือ สาขาช่างยนต์และสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจเป็น
ปีแรก ปีงบประมาณ 2554 โรงเรียนได้ก่อสร้างอาคารเรียนแบบ สน.ศธ.4/12 งบประมาณ 10,180,00 บาท  และบ้านพักครูแบบ คศล. 2 ชั้น 16 ห้อง 1 หลัง งบประมาณ 5,140,000 บาท (ก่อสร้าง 28 ตุลาคม 2553 – 24 กรกฎาคม 255 ) ก่อสร้างระบบประปาขนาดใหญ่ งบประมาณ 2,300,000 บาท จำนวน 1 แห่ง (เริ่มใช้ กันยายน 2554) สร้างห้องปฏิบัติการเคมี จำนวน 1 ห้อง งบประมาณ 762,00 บาท ปีงบประมาณ 2555 ได้รับจัดสรรงบประมาณ 572,600 บาท สร้างห้องปฏิบัติการชีววิทยาจำนวน 1 ห้องเรียนปีงบประมาณ 2556 ได้รับการจัดสรรงบประมาณ บาท สร้างห้องปฏิบัติการทางภาษาจีน 435,000 บาท จำนวน 1 ห้องเรียน
       วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนมีคำสั่งแต่งตั้งนายโกศล กัญญสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านป่าแป๋ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียน นาทรายวิทยาคมและวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ในตำแหน่งที่ว่างลง ตั้งแต่ และในวันที่ 22 มกราคม พ.ศ. 2557 องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนได้มีคำสั่งแต่งตั้งให้เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคมจนถึงปัจจุบัน
        ปัจจุบันโรงเรียนกำลังพัฒนาในทุกด้านมีการวางแผนจัดทำโครงการอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง ด้วยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากร อีกทั้งได้รับการสนับสนุนจากองค์การบริหารส่วนจังหวัด กรมส่งเริมการปกครองส่วนท้องถิ่น หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ผู้ปกครองของนักเรียน และชุมชนเป็นอย่างดี
ทำให้การดำเนินงานของโรงเรียนเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดประสิทธิผลในการจัดการศึกษา พัฒนา นักเรียนให้เป็นบุคลากรที่มีคุณภาพของชุมชน
สังคมและ
ประเทศชาติสืบไป