สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ระหว่าง วันที่ 13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 42 1. เด็กหญิงนภัสษา  แปทู
 
1. นางวิมล  รุ่งสุขเกษมสันต์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง 25 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำสมุทร
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายสุกฤษฎิ์  สุคำอ้าย
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 91 ทอง 22 1. เด็กชายเจษฎา  สุริเมือง
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 78.6 เงิน 20 1. นางสาวสุจินันท์  อินถาปัน
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 65.2 ทองแดง 34 1. เด็กชายกฤตเมธ  เชียงแก้ว
2. เด็กหญิงจินตวรรณ  ขัดสาย
3. เด็กหญิงชญาดา  วินาภา
4. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ปันสีทอง
5. เด็กหญิงณัฐพร  ตาสุศรี
6. เด็กชายธันวา  สุทะยะ
7. เด็กชายศุภาวัฒ  ดีไร่
8. เด็กชายอภิรักษ์  การะวัง
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
2. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
3. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 70.8 เงิน 35 1. นางสาวกนกวรรณ  พะลึก
2. นายธีรภัทร  สิงห์ตัน
3. นางสาวนริสรา  อินธนู
4. นางสาวภักดีพร  ประกอบวุฒิกุล
5. นายวชิรวิทย์  สิงห์ก่ำ
6. นายวโรดม  สมพงษ์อุทัย
7. นายอติศักดิ์  ผ่องปัญญา
8. นางสาวอทิติ  ศรีพร
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
2. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
3. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 84 ทอง 12 1. เด็กหญิงธัญธร  แสนเล้า
2. เด็กหญิงอติกานต์  อุตะมี
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น