สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน
ระหว่าง วันที่ 10 เดือน กันยายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงชญาณี  สังสถิตย์
 
1. นางสุธาสินี  เสนาใหม่
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นายธีรวัฒน์  แสนคำมูล
 
1. นางสาวอัจฉรา  กฐินเทศ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงวิภารัตน์  สิงห์ก่ำ
 
1. นางสาวเสาวภา  โนจา
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 6 1. นางสาวตันหยง  อารัย์
 
1. นางสาวอรทัย  อิสระภาพ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60.5 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงกมลฉัตร  ก๋องต๊ะ
2. เด็กหญิงธนัชชา  ปวนคำมา
3. เด็กหญิงพนัชกร  หมื่นเมา
 
1. นางชลัญญา  อินต๊ะกอก
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวณัชชา  กันทะมาดา
2. นางสาวปัทมา  แก้วทา
3. นางสาวสรชา  มาถา
 
1. นางสาวอธิษา  คงศรีลา
2. นางวรารักษ์  เขตสิทธิ
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 98 ทอง 4 1. เด็กชายภูวมินทร์  สิงห์ก่ำ
2. เด็กชายศุภกร  จินวรรณ
 
1. นางสาวสุธินันท์  แก้วคือ
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 76.66 เงิน 4 1. เด็กชายชาคริต  อุดแก้ว
2. เด็กชายธันวา  สุทะยะ
 
1. นายดลนชัย  ยาวิชัย
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนครชัย  จันทร์เป็ง
2. เด็กหญิงนภัสษา  แปทู
 
1. นางสาวศรุดา  นันตุ้ย
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นางสาวกติกา  ตาคำมา
2. นายวรภพ  จินวรรณ
 
1. นางพิมพ์นิภา  กันทะธง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมัลลิกา  ธารอำพน
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิฎินันท์   กันทะมาดา
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนฤมล  ชัยอนุพงษ์
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชลธี  แก้วทา
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกิตติพร  จันทะ
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุคำอ้าย
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาววิไลลักษณ์   ตันยศ
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 4 1. นายขัตติยา  เพิ่มอุตสาห์
2. นายณัฐพนธ์  ตาสุศรี
3. นายนิวัฒน์  ปูนะอุต
4. นางสาวสุจินันท์  อินถาปัน
5. นายเสกสรรค์  ไชยปัญญา
 
1. นายวรินทร  ตุ้มทอง
2. นายจักรพันธ์  กันธวัง
3. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายเจษฎา  แก้วนินตา
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 - - - 1. นางสาวอรญา  แสงตระกูลชัย
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอัครพนธ์  กรุดอินทร์
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุริคำ
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง 4 1. นางสาวพิภาธร  ปัญโปธา
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมณทิรา  ตาธิยะ
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกศิมา  สุริเมือง
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายบัณฑิต  อิ่นแก้ว
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายเสกสรรค์  ไชยปัญญา
 
1. นายจักรพันธ์   กันธวัง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุริคำ
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวอรญา  แสงตระกูลชัย
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พะลึก
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  กิจเจริญ
3. เด็กชายกฤตเมธ  เชียงแก้ว
4. เด็กหญิงชญาดา  วินาภา
5. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ปันสีทอง
6. เด็กชายพงศ์ปณต  เนตรทองคงคา
7. เด็กหญิงพัชนา  นันตาดี
8. เด็กชายวัชรพล  เตจาโท่น
9. เด็กชายวโรดม  สมพงษ์อุทัย
10. เด็กชายอติศักดิ์  ผ่องปัญญา
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
2. นายจักรพันธ์  กันธวัง
3. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
31 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรภัทร  สิงห์ตัน
2. นางสาวนริสรา  อินธนู
3. นายปณิธิ  ธินิยา
4. นางสาวภักดีพร  ประกอบวุฒิกุล
5. นายวชิรวิทย์  สิงห์ก่ำ
6. นายวิชาญ  ชัยเสกสรร
7. นางสาวอทิติ  ศรีพร
8. นางสาวอรณัญช์  ชนะจิตทอง
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
2. นายจักรพันธ์  กันธวัง
3. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81.67 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัชยา  เมืองตาแก้ว
2. เด็กหญิงอรวรา  ปากันตี
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวชุติมณฑน์  แสนต๊ะ
2. นางสาวรำพู  ดอนแก้ว
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 74 เงิน 4 1. เด็กหญิงจิรพร  วงศ์ฤดีเจริญกุล
2. เด็กชายสหัสชัย  ปาละ
 
1. นางศศิธร  มีสอน
 
35 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นายธีรภัทร  ตุ่นกันทา
2. นางสาวนภัส  แก้วกุสุมาลย์
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
36 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกวินตรา  สิงห์สาละวินไพร
2. นางสาววริษา  สวัสชัย
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 82.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  แก้วคำ
2. เด็กชายพงศกร  อินต๊ะเทพ
3. เด็กชายเจษฎาพร  คำดีมา
 
1. นายมิตรชัย  สังสถิตย์
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 95.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปราการ  ไทยใหม่
2. นายภานุพงษ์  ตะนันศรี
3. นายภานุวัฒน์  สิงห์ชัยวงศ์
 
1. นางสาวชริตตา  ศรีวิโรจน์
 
39 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 76.2 เงิน 5 1. เด็กหญิงธนัชชา  หวันจี๋
2. เด็กหญิงปิยะมาศ  เมืองเต็ม
3. เด็กชายวีรวุฒิ  แดงอ้าย
4. เด็กหญิงอลิษา  อุดแก้ว
5. เด็กหญิงเกวลิน  กติกาธรรม
6. เด็กหญิงเกศรินทร์  ตามา
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
2. นางสาวชนินันท์  ตาวันสี
 
40 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนริน  เมืองเต็ม
2. เด็กชายนเรศ  เมืองเต็ม
3. เด็กชายอติชาติ  จันทร์ขวา
 
1. นางสาวพุทธิดา  สุวรรณวงค์