สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ณ จังหวัดลำปาง
ระหว่าง วันที่ 13 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสุกฤษฎิ์  สุคำอ้าย
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 83.67 ทอง 22 1. เด็กชายเจษฎา  แก้วนินตา
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82 ทอง 31 1. นางสาวอรญา  แสงตระกูลชัย
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
4 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 83 ทอง 13 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พะลึก
2. เด็กหญิงกมลพรรณ  กิจเจริญ
3. เด็กชายกฤตเมธ  เชียงแก้ว
4. เด็กหญิงชญาดา  วินาภา
5. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ปันสีทอง
6. เด็กชายพงศ์ปณต  เนตรทองคงคา
7. เด็กหญิงพัชนา  นันตาดี
8. เด็กชายวัชรพล  เตจาโท่น
9. เด็กชายวโรดม  สมพงษ์อุทัย
10. เด็กชายอติศักดิ์  ผ่องปัญญา
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
2. นายจักรพันธ์  กันธวัง
3. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 80 ทอง 22 1. เด็กหญิงวรัชยา  เมืองตาแก้ว
2. เด็กหญิงอรวรา  ปากันตี
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 42 1. นางสาวชุติมณฑน์  แสนต๊ะ
2. นางสาวรำพู  ดอนแก้ว
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 75 เงิน 22 1. เด็กชายนริน  เมืองเต็ม
2. เด็กชายนเรศ  เมืองเต็ม
3. เด็กชายอติชาติ  จันทร์ขวา
 
1. นางสาวพุทธิดา  สุวรรณวงค์