สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 (สพม.35) กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน
ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
วันที่ 17 กันยายน 2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธิดา  เมืองตาแก้ว
 
1. นางวิมล  รุ่งสุขเกษมสันต์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนภัสษา  แปทู
 
1. นางวิมล  รุ่งสุขเกษมสันต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจีรนันท์  พรหมแก้ว
 
1. นางสาวพิณานันท์  เชื้อศรีลา
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันวรรณกรรมพิจารณ์ ม.4-ม.6 70.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวณัฐรินีย์  แพร่เมือง
 
1. นางสาวพิณานันท์  เชื้อศรีลา
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงทิชากร  อุดกาวี
 
1. นางสาวพิณานันท์  เชื้อศรีลา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันพินิจวรรณคดี ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นางสาววิชชุดา  เริ่มตระกูลใหม่
 
1. นางสาวพิณานันท์  เชื้อศรีลา
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ(การเขียนเรียงความ) ม.4-ม.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกัณฐิกา  หอคำเครื่อง
 
1. นางวิมล  รุ่งสุขเกษมสันต์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๖ บท) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตาฝั้น
2. เด็กหญิงรัตน์ติกา  บุญทานุช
 
1. นางสาวพิณานันท์  เชื้อศรีลา
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ โคลงสี่สุภาพ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 4 1. นางสาวธันยพร  สมานเกริกไกร
2. นางสาวอินธิรา  พูลเขตนคร
 
1. นางสาวไพรัลยา  ทาเงิน
2. นางวิมล  รุ่งสุขเกษมสันต์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 - - - 1. เด็กชายวิษณุ  ตาสุสี
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  หล้าปอก
 
1. นางสาวไพรัลยา  ทาเงิน
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 - - - 1. นายวิชาญ  ชัยเสกสรร
 
1. นางสาวไพรัลยา  ทาเงิน
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 4 1. เด็กหญิงชญาณี  สังสถิตย์
 
1. นางสุธาสินี  เสนาใหม่
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธีรวัฒน์  แสนคำมูล
 
1. นางสาวอัจฉรา  กฐินเทศ
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงปัณณพร  ณะวัน
 
1. นางสาวอัจฉรา  กฐินเทศ
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 62 ทองแดง 6 1. นางสาวพรรณภักษา  ศรีวงค์
 
1. นางสุธาสินี  เสนาใหม่
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 72 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐิดา  กันทะมาดา
2. เด็กชายศรราม  ธินิยา
 
1. นางสุธาสินี  เสนาใหม่
2. นางสาวชญากานต์  สานา
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นายวิชัย  ตุ่นจาอ้าย
 
1. นางสาวอัจฉรา  กฐินเทศ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงหฤทัย  ตุ่นกันทา
 
1. นางสาวชญากานต์  สานา
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 4 1. นางสาวพัชริญา  สิงหาทา
 
1. นางสาวชญากานต์  สานา
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายถิรศักดิ์  ปันสุภา
2. เด็กหญิงมารินี  ทาปัญญา
3. เด็กชายสรจักร  นวลสอน
 
1. นางชลัญญา  อินต๊ะกอก
2. นางสาวอธิษา  คงศรีลา
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 74 เงิน 4 1. นางสาวชนนิกานต์  ดี้ปัญญา
2. นางสาวนฤมล  ชัยอนุพงษ์
3. นางสาวพรพิมล   เฟยธิก๋า
 
1. นางสาววัชราภรณ์  คำรัตน์
2. นางวรารักษ์  เขตสิทธิ
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวชลธิณี  วรรณสุภา
2. นางสาวตันหยง  อารีย์
3. นายวัชรพล  เตจาโท่น
 
1. นางสาวสุธินันท์  แก้วคือ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.08 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงฐิติกา  อินทนนท์
2. เด็กชายนิติวัฒน์  แก้วนิลตา
3. เด็กหญิงพัชรา  แสนกันทา
 
1. นางสาวอธิษา  คงศรีลา
2. นางชลัญญา  อินต๊ะกอก
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77 เงิน 5 1. เด็กชายพงศกร  จันธิยะ
2. เด็กชายสุทิวัส  ทองใส
 
1. นางสาวนางสาวสุธินันท์  แก้วคือ
2. นางวรารักษ์  เขตสิทธิ
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายศุภกิจ  ธรรมทอง
2. เด็กชายอุดม  อินธนู
 
1. นายดลนชัย  ยาวิชัย
2. นางสาวนางสาวสุธินันท์  แก้วคือ
 
26 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายณัฐพงษ์  ตาธิยะ
2. นายธีรภัทร  สิงห์ตัน
3. นายปราการ  ไทยใหม่
 
1. นายดลนชัย  ยาวิชัย
2. นางสาวสุธินันท์  แก้วคือ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.8 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวยิ้ม  สิงห์ก่ำ
2. นางสาววัลลภา  ปันใจ
3. นางสาวศริญากร  พรหมแก้ว
4. นางสาวสุจินันท์  อินถาปัน
5. นางสาวเกวลิน  กติกาธรรม
 
1. นางสาวศรุดา  นันตุ้ย
2. นางพิมพ์นิภา  กันทะธง
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 83.6 ทอง 4 1. นางสาว พนัชกร  หมื่นเมา
 
1. นางสาววริษา  ยิ่งเจริญ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสุกฤษฎิ์  สุคำอ้าย
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายดัสกร  กัญจนะ
2. นายทวีศักดิ์   โพธิ์กลางดอน
3. นายธีรภัทร  เมืองคำ
4. นายวโรดม  สมพงษ์อุทัย
5. นายอติชาติ  จันทร์ขวา
6. นายเสกสรรค์  ไชยปัญญา
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
2. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
3. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเจษฎา  สุริเมือง
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 88.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายรพีภัทร  ตาสุศรี
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 91.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  จาเต๋จ๊ะ
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายทวีศักดิ์   โพธิ์กลางดอน
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  กิจเจริญ
2. เด็กหญิงกมลวรรณ  ปานแพง
3. เด็กหญิงจินตวรรณ  ขัดสาย
4. เด็กหญิงจิรวรรณ  ขัดสาย
5. เด็กชายณัฐพล  มามี
6. เด็กชายณัฐพล  นาทรายวาสิน
7. เด็กชายศุภาวัฒ  ดีไร่
8. เด็กชายอนพัทย์  ทาหมด
9. เด็กชายอภิรักษ์  การะวัง
10. เด็กหญิงอรวี  เชื้อหมอ
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
2. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  พะลึก
2. นางสาวชญาดา  วินาภา
3. นางสาวญาสุมินทร์  ปันสีทอง
4. นางสาวณัฐพร  ตาสุศรี
5. นายธันวา  สุทะยะ
6. นายนครชัย  จันทร์เป็ง
7. นายปณิธิ  ธินิยา
8. นายวชิรวิทย์  สิงห์ก่ำ
9. นายอติศักดิ์  ผ่องปัญญา
10. นางสาวอทิติ  ศรีพร
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
2. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.4-ม.6 90.33 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  พะลึก
2. นางสาวชญาดา  วินาภา
3. นางสาวญาสุมินทร์  ปันสีทอง
4. นางสาวฐิติกา  ชูทรัพย์เจริญ
5. นางสาวณัฐพร  ตาสุศรี
6. นายธันวา  สุทะยะ
7. นายนครชัย  จันทร์เป็ง
8. นางสาวนริสรา  อินธนู
9. นางสาวนิธินาถ  สุทธนะ
10. นายปณิธิ  ธินิยา
11. นางสาวพิชชา  ศิริคำ
12. นางสาวรุ่งธิดาภรณ์  แก้ววิชัย
13. นายวชิรวิทย์  สิงห์ก่ำ
14. นายอติศักดิ์  ผ่องปัญญา
15. นางสาวอทิติ  ศรีพร
16. นางสาวอรณัญช์  ชนะจิตทอง
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
2. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมณทิรา  ตาธิยะ
 
1. นางปวีณา  แก้วมูล
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกาญจนา  สุดวิลัย
 
1. นางศศิพร  บุญจูบุตร
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงภานุมาส  ประดิษฐ์
 
1. Mr.Fuh Noah   Nforbi
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวสุชญา  เผ่าเสรีชัย
 
1. นางสาวกมลรัตน์  แก้วใจบุญ
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 70 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธัญพร  ตันยศ
 
1. นางสาวกมลรัตน์  แก้วใจบุญ
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนรีกานต์  มาฤทธิ์
2. นางสาวปิยาพัชร  ธิหนู
 
1. นายจักรพงษ์  อัมพุธ
2. MissXi Yue  Zhang
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 92 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญธร  แสนเล้า
2. เด็กหญิงอติกานต์  อุตะมี
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายสรวิช  นวลสอน
2. นายโสภณร์  ตูมจา
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 86.67 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายบัณฑิต  อินแก้ว
2. เด็กหญิงพรรณนิสา  กุหลุ่น
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายสหัสชัย  ปาละ
2. เด็กชายอนุรักษ์  อุปปินใจ
 
1. นางศศิธร  มีสอน
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวจันทร์เพ็ญ   วนาวินิจฉัย
2. นางสาวสุทธิดา  สุยะวงค์
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
49 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชัยมงคล  เจริญโชค
2. เด็กชายภาณุพงศ์  เชียงนา
3. เด็กชายศุภชัย  หมูธิ
 
1. นายมิตรชัย  สังสถิตย์
 
50 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวภัทธีรา  ยศใจสุรินทร์
2. นางสาวอลิษา  อุดแก้ว
3. นางสาวเกศรินทร์  ตามา
 
1. นางสาวชนินันท์  ตาวันสี
 
51 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 85.66 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายนริน  เมืองเต็ม
2. นางสาวรักษิณา  กันทอุตม์
3. นายอติชาติ  จันทร์ขวา
 
1. นางสาวพุทธิดา  สุวรรณวงค์