สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา35
ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน โรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ ลำพูน โรงเรียนบ้านแป้นพิทยาคม
ระหว่าง วันที่ 18 กันยายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนภัสษา  แปทู
 
1. นางวิมล  รุ่งสุขเกษมสันต์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงชญาณี  สังสถิตย์
 
1. นางสุธาสินี  เสนาใหม่
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรวัฒน์  แสนคำมูล
 
1. นางสาวอัจฉรา  กฐินเทศ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงมาลินี  ทาปัญญา
 
1. นางสาวเสาวภา  โนจา
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 64 ทองแดง 5 1. นายนพดล  อุดสม
 
1. นางสาวอัจฉรา  กฐินเทศ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงญานิกา  ต๊ะนะสา
2. เด็กหญิงณัฐิดา  กันทะมาดา
 
1. นางสุธาสินี  เสนาใหม่
2. นางสาวอัจฉรา  กฐินเทศ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 68 ทองแดง 5 1. นายวิชัย  ตุ่นจาอ้าย
 
1. นางสาวอัจฉรา  กฐินเทศ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงเกศรินทร์  ตามา
 
1. นางสาวเสาวภา  โนจา
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 1. นางสาวธันยพร  ตันยศ
 
1. นางสาวเสาวภา  โนจา
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกัณฐิกา  หอคำเครื่อง
2. นางสาวพรรณภักษา  ศรีวงค์
3. เด็กชายสรจักร  นวลสอน
 
1. นางชลัญญา  อินต๊ะกอก
2. นางสาวอธิษา  คงศรีลา
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 72.83 เงิน 4 1. เด็กชายบัณฑิต  อิ่นแก้ว
2. เด็กหญิงภัทรกันย์  นันตาดี
3. เด็กหญิงมณทิรา  ตาธิยะ
 
1. นางวรารักษ์  เขตสิทธิ
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกิตติพร  จันทะ
2. นางสาวณัชชา  กันทะมาดา
3. นางสาวณัฐสุดา  อุตพรหม
 
1. นางสาววัชราภรณ์  คำรัตน์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 72.5 เงิน 4 1. เด็กหญิงฐิติกา  อินทนนท์
2. เด็กหญิงรวิวรรณ  สิงห์ก่ำ
3. เด็กหญิงอนุธิดา  อุปนันท์
 
1. นางสาวอธิษา  คงศรีลา
2. นางชลัญญา  อินต๊ะกอก
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชาคริต  อุดแก้ว
2. เด็กชายภูวมินทร์  สิงห์ก่ำ
 
1. นายดลนชัย  ยาวิชัย
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 72 เงิน 6 1. เด็กชายสมชาติ  วงค์สวัสดิ์
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  ทรัพย์สิน
 
1. นางสาวสุธินันท์  แก้วคือ
 
16 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนิน  สมปานดี
2. นายธีรภัทร  เมืองคำ
3. นายสุริยา  เมากาวิน
 
1. นางสาวสุธินันท์  แก้วคือ
2. นายดลนชัย  ยาวิชัย
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  เมืองตาแก้ว
2. เด็กหญิงจันทร์ธิดา  เข็มชัยเจรฺิญ
3. นายนครชัย  จันทร์เป็ง
4. เด็กหญิงปัญญาพร  ตาธิยะ
5. เด็กหญิงเกวลิน  กติกาธรรม
 
1. นางสาวศรุดา  นันตุ้ย
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 82.3 ทอง 4 1. นางสาวกมลชนก  ปะละ
2. นางสาวณัฐธินันย์  ธิหล้า
3. นางสาวนภัสศร  มหานิล
4. นายปณิธิ  ธินิยา
5. นางสาวปุณยาพร  เส้าเปา
 
1. นางพิมพ์นิภา  กันทะธง
2. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 84.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพล  โปธาวิน
2. เด็กหญิงโสภิตนภา  มนตราหิรัญ
 
1. นางสาวศรุดา  นันตุ้ย
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 81 ทอง 4 1. นางสาวกติกา  ตาคำมา
2. นายวรพจน์  จินวรรณ
 
1. นางพิมพ์นิภา  กันทะธง
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงยิ้ม  สิงห์ก่ำ
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธิฏินันท์  กันทะมาดา
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงมัลลิกา   ธารอำพน
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพัชรินทร์  คำสมุทร
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายสุกฤษฎิ์  สุคำอ้าย
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 85 ทอง 4 1. นายขัตติยา  เพิ่มอุตสาห์
2. นายณัฐพนธ์  ตาสุศรี
3. นายนิวัฒน์  ปูนะอุต
4. นางสาวสุจินันท์  อินถาปัน
5. นายเสกสรรค์  ไชยปัญญา
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
2. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
3. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเจษฎา  สุริเมือง
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกัลยาณี  หล้าทา
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายจักรี  คำอิ่น
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายทวีศักดิ์  โพธิ์กลางดอน
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวัชราภรณ์  จาเต๋จ๊ะ
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิภาธร  ปัญโปธา
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70.67 เงิน 6 1. นางสาวกศิมา  สุริเมือง
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  สุริคำ
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวสุจินันท์  อินถาปัน
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
36 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกฤตเมธ  เชียงแก้ว
2. เด็กหญิงจินตวรรณ  ขัดสาย
3. เด็กหญิงชญาดา  วินาภา
4. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ปันสีทอง
5. เด็กหญิงณัฐพร  ตาสุศรี
6. เด็กชายธันวา  สุทะยะ
7. เด็กชายศุภาวัฒ  ดีไร่
8. เด็กชายอภิรักษ์  การะวัง
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
2. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
3. นายจักรพันธ์  กันธวัง
 
37 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกนกวรรณ  พะลึก
2. นายธีรภัทร  สิงห์ตัน
3. นางสาวนริสรา  อินธนู
4. นางสาวภักดีพร  ประกอบวุฒิกุล
5. นายวชิรวิทย์  สิงห์ก่ำ
6. นายวโรดม  สมพงษ์อุทัย
7. นายอติศักดิ์  ผ่องปัญญา
8. นางสาวอทิติ  ศรีพร
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
2. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
3. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธิดา  เมืองตาแก้ว
 
1. นางปวีณา  แก้วมูล
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกาญจนา  สุดวิลัย
 
1. Mr.Fuh Noah  Nforbi
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 74.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจุฑามาศ  สุนันตา
2. นางสาววิไลลักษณ์  ตันยศ
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  แปงคำ
2. นางปวีณา  แก้วมูล
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธัญธร  แสนเล้า
2. เด็กหญิงอติกานต์  อุตะมี
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชุติมณฑน์  แสนต๊ะ
2. นายสรวิช  นวลสอน
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 72.67 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรรณนิสา  กุหล่น
2. เด็กชายเกรียงศักดิ์  หล้าปอก
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
44 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 72 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิรพร  วงศ์ฤดีเจริญกุล
2. เด็กชายสหัสชัย  ปาละ
 
1. นางศศิธร  มีสอน
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 67 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปาณิสรา  อุดสาพะแล
2. นางสาวรุ่งธิดาภรณ์  แก้ววิชัย
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 85.3 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปฎิพนธ์  อุดทาธิ
2. เด็กชายพงศธร  อินต๊ะเทพ
3. เด็กชายศุภกร  จินวรรณ
 
1. นายมิตรชัย  สังสถิตย์
 
47 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 86.25 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายปราการ  ไทยใหม่
2. นายภานุพงษ์  ตะนันศรี
3. นายภานุวัฒน์  สิงห์ชัยวงค์
 
1. นางสาวชริตตา  ศรีวิโรจน์
 
48 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 86.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายนริน  เมืองเต็ม
2. นางสาวรักษิณา  กันทอุตม์
3. นายอติชาติ  จันทร์ขวา
 
1. นางสาวพุทธิดา  สุวรรณวงค์
 
49 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพงศธร  จองแก้ว
2. นางสาวพิมพ์รภัทธ์  ตุ่นกันทา
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
2. นางสาวชนินันท์  ตาวันสี