สรุปผลการแข่งขันของเขตพื้นที่
สพม. เขต 35 (ลำปาง,ลำพูน) [กลุ่ม สพม.ลำพูน 2]

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ณ จังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ โรงเรียน นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายเด็กชายสุกฤษฎิ์   สุคำอ้าย
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 92 ทอง 6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงธิฎินันท์   กันทะมาดา
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 31 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายชลธี  แก้วทา
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 68 ทองแดง 19 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายศิรวิทย์  แสนคำมูล
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 68.3 ทองแดง 38 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงปภัสสร   วนาการวงศ์
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 84.5 ทอง 15 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พะลึก
2. เด็กชายนิติภูมิ  ปาวงค์
3. เด็กชายพงศ์ปณต  เนตรทองคงคง
4. เด็กหญิงพัชนา  นันตาดี
5. เด็กชายวโรดม   สมพงษ์อุทัย
6. เด็กชายอติศักดิ์  ผ่องปัญญา
7. เด็กหญิงอทิติ  ศรีพร
8. เด็กหญิงอรณัญช์  ชนะจิตทอง
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
2. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
3. นายจักรพันธ์  กันธะวัง
 
7 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.25 ทอง 28 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายคณิต  วงค์แสน
2. นายจิรายุส  ธินิยา
3. นายธนัญชา  ตาฝั้น
4. นางสาวพิมพิกา  สิงห์ก่ำ
5. นางสาวภักดีพร  ประกอบวุฒิกุล
6. นางสาวรัชนีวรรณ  เขื่อนชัยวงค์
7. นางสาวสุดาพร  หล้าหมี
8. นายอนุชา  ดอนจันไพร
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
2. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
3. นายจักรพันธ์  กันธะวัง
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 34 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กหญิงวรัชยา  เมืองตาแก้ว
2. เด็กหญิงอรวรา  ปากันตี
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
9 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 75 เงิน 33 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นายณรงค์ฤทธิ์  คำสมุทร
2. นายณรงค์ศักดิ์  ตาฝั้น
3. นายณัฐวุฒิ  คำสมุทร์
 
1. นายมิตรชัย  สังสถิตย์
 
10 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 71 เงิน 36 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. นางสาวจันทร์จิรา  ทาเสนา
2. นางสาวฐิติรัตน์  ปันโปธา
3. นางสาวปัทมา  แก้วทา
4. นางสาววรารัตน์  ติ๊บจื้อ
5. นางสาวศศิรา  บุญมา
6. นางสาวอภิชญา  เย็นเอี่ยม
 
1. นางสาวชนินันท์  ตาวันสี
2. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
11 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 71 เงิน 31 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม 1. เด็กชายนริน  เมืองเต็ม
2. เด็กชายนเรศ  เมืองเต็ม
3. เด็กชายอติชาติ  จันทร์ขวา
 
1. นางสาวพุทธิดา  สุวรรณวงค์