ผลงานนักเรียน


20 - 24 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2561 งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยี ของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ครั้งที่ 68
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.) ณ จังหวัดพะเยา

17 กันยายน 2561 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 68 ประจำปีการศึกษา 2561 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา35 จังหวัดลำพูน

8-10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561 ณ เทศบาลนครแม่สอด

13-15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2560 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 67 ปีการศึกษา 2560 จังหวัดกำแพงเพชร
สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา

18 กันยายน พ.ศ. 2560 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา35 จังหวัดลำพูน

12-14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560 งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่15 ประจำปี 2560
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก

13 - 16 ธันวาคม พ.ศ. 2559 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคเหนือ ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 โรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา (สพม.)
ณ จังหวัดลำปาง

10 กันยายน 2559 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35
กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน

22 - 24 มิถุนายน 2559 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ ๑๔ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๙
ณ เทศบาลนครแม่สอด

16-18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 ระดับภาคเหนือ สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ณ จังหวัดพิษณุโลก

6 พฤศจิกายน 2558      งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558 กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน

16 - 17 กรกฏาคม 2558 การแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่