สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม สพม. เขต ๓๕ (ลำปาง,ลำพูน)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา 2558
กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน
วันที่ 6 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2558

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยการติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 75.22 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายภูวมินทร์  สิงห์ก่ำ
2. เด็กชายศุภกร  จินวรรณ
 
1. นายดลนชัย  ยาวิชัย
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 81.31 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายชาคริต  อุดแก้ว
2. เด็กชายธันวา  สุทะยะ
 
1. นายดลนชัย  ยาวิชัย
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนคร  จันทร์เป็ง
2. เด็กหญิงนภัสษา  แปทู
 
1. นางสาวศรุดา  นันตุ้ย
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 74 เงิน 5 1. นางสาวกติกา  ตาคำมา
2. นายวรภพ  จินวรรณ
 
1. นางพิมพ์นิภา  กันทะธง
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 94 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิฎินันท์   กันทะมาดา
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววีรญา  ปาวงค์
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวสุพิญญา   ต๊ะนะสา
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอัจฉรา  ปาวงค์
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติกา  ชูทรัพย์เจริญ
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวเบญจรัตน์  ผ่องปัญญา
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชลธี  แก้วทา
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 92 ทอง ชนะเลิศ 1. นายศิรวืทย์  แสนคำมูล
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเด็กชายสุกฤษฎิ์   สุคำอ้าย
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายขัตติยา  เพิ่มอุตสาห์
2. นายจิรายุทธ  จันทร์ธิยะ
3. นายณัฐพล  ตาสุสี
4. นายณัฐพล  สุคำอ้าย
5. นายนิวัฒน์  ปูนะอุต
 
1. นายวรินทร  ตุ้มทอง
2. นายจักรพันธ์  กันธะวัง
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวอรญา  แสงตระกูลชัย
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายอัครพนธ์  กรุดอินทร์
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 60 ทองแดง 4 1. นางสาวศิรินันท์  ต๊ะฝั้น
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวกัลยรัตน์  ดีนุ
 
1. นายวรินทร  ตุ้มทอง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายปรานต์  สุริคำ
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภัสสร   วนาการวงศ์
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวพิภาธร  ปัญโปธา
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
 
22 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 89.25 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงกนกวรรณ  พะลึก
2. เด็กชายกฤตวิทย์   คำสมุทร
3. เด็กหญิงนริสรา  อินธนู
4. เด็กชายนิติภูมิ  ปาวงค์
5. เด็กชายพงศ์ปณต  เนตรทองคงคง
6. เด็กหญิงพัชนา  นันตาดี
7. เด็กชายวโรดม   สมพงษ์อุทัย
8. เด็กชายอติศักดิ์  ผ่องปัญญา
9. เด็กหญิงอทิติ  ศรีพร
10. เด็กหญิงอรณัญช์  ชนะจิตทอง
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
2. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
23 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6 84.6 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวกันยา  ธานสุขเกื้อกูล
2. นายคณิต  วงค์แสน
3. นายจิรายุส  ธินิยา
4. นายธนัญชา  ตาฝั้น
5. นางสาวพิมพิกา  สิงห์ก่ำ
6. นางสาวภักดีพร  ประกอบวุฒิกุล
7. นางสาวรัชนีวรรณ  เขื่อนชัยวงค์
8. นายสัญชัย  สิงห์สุตีน
9. นางสาวสุดาพร  หล้าหมี
10. นายอนุชา  ดอนจันไพร
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
2. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
24 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 96 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงวรัชยา  เมืองตาแก้ว
2. เด็กหญิงอรวรา  ปากันตี
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
25 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82.8 ทอง 4 1. นางสาวกัณทิวา  วิชาเฉียบ
2. นางสาวชุติมณฑน์  แสนต๊ะ
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
26 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงนภัส  แก้วกุสุมาลย์
2. เด็กชายวิชาญ  ชัยเสกสรร
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายธีรภัทร  ตุ่นกันทา
2. นายไชยา  บุญทานุช
 
1. นางศศิธร  มีสอน
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกมลชนก  ปะละ
2. นางสาวนภัสศร  มหานิล
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวการะเกด  พรสุขี
2. นายเอกรัฐ  นันต๊ะหน้อย
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
30 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธีรภัทร  เมืองคำ
2. เด็กชายปราการ  ไทยใหม่
3. เด็กชายพลกฤต  เผ่าพิทักษ์มุนี
 
1. นางสาวชริตตา  ศรีวิโรจน์
 
31 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 93.45 ทอง ชนะเลิศ 1. นายณรงค์ฤทธิ์  คำสมุทร
2. นายณรงค์ศักดิ์  ตาฝั้น
3. นายณัฐวุฒิ  คำสมุทร์
 
1. นายมิตรชัย  สังสถิตย์
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจันทร์จิรา  ทาเสนา
2. นางสาวฐิติรัตน์  ปันโปธา
3. นางสาวปัทมา  แก้วทา
4. นางสาววรารัตน์  ติ๊บจื้อ
5. นางสาวศศิรา  บุญมา
6. นางสาวอภิชญา  เย็นเอี่ยม
 
1. นางสาวชนินันท์  ตาวันสี
2. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
33 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 89.65 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายนริน  เมืองเต็ม
2. เด็กชายนเรศ  เมืองเต็ม
3. เด็กชายอติชาติ  จันทร์ขวา
 
1. นางสาวพุทธิดา  สุวรรณวงค์
 
34 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงอัปสร   บุญยืน
 
1. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
35 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 77 เงิน 4 1. เด็กหญิงพิมพ์รภัทธ์   ตุ่นกันทา
 
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว