8 กรกฎาคม 2559 "โครงการโรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา" นักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคมร่วมกิจกรรมสวดบารมี 30 ทัศ