ผู้บริหารและข้าราชการครูโรงเรียนนาทรายวิทยาคม

 

นายโกศล   กัญญสาย

ตำแหน่ง  ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม

               

    คำอธิบาย: C:\Users\Administrator\Desktop\รูปครู\img075.jpg

 

นายสันติภาพ   ตันอุตม์  

ตำแหน่ง  รองผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม

คำอธิบาย: C:\Users\Administrator\Desktop\รูปครู\img101.jpg 

 

 

 

นางวิมล  รุ่งสุขเกษมสันต์

ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.

นางสาวอรพิน สุภาวงศ์ 

 

 

 

นางสาวอรพิน    สุภาวงศ์

ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.

คำอธิบาย: C:\Users\Administrator\Desktop\รูปครู\img069.jpg 

 

 

 

นางศศิธร    มีสอน

ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.

คำอธิบาย: C:\Users\Administrator\Desktop\รูปครู\img093.jpg 

 

 

 

นายนัณฐภูมิ    มีสอน      

ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.

คำอธิบาย: C:\Users\Administrator\Desktop\รูปครู\img049.jpg  

 

 

 

นางศศิพร  บุญจูบุตร           

ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.

วรัญญา 

 

 

 

นางสาววรัญญา   ป้อมฝั้น

ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.

คำอธิบาย: C:\Users\Administrator\Desktop\รูปครู\img076.jpg 

 

 

 

นางสาวอัจฉรา    กฐินเทศ 

ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.1  

 

นางพิมพ์นิภา กันทะธง

ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.1  

รูป 

 

 

 

นายดลนชัย   ยาวิชัย

ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.1  


 

 

 นางสาวชนินันท์ ตาวันสี

ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.1  

คำอธิบาย: C:\Users\Administrator\Desktop\รูปครู\img070.jpg  

 

 

 

 

นายเกื้อกูล    แก้วจันทร์

ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.1  

   

คำอธิบาย: C:\Users\Administrator\Desktop\รูปครู\img054.jpg  

 

 

 

นายมิตรชัย   สังสถิตย์ 

ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.1     

 

 

นางสาวอธิษา คงศรีลา
ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.1    นายจักรพันธ์ กันธวัง
ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.1    

 

นางสาวชลัญญา แนบสนิทธรรม
ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.1    

คำอธิบาย: C:\Users\Administrator\Desktop\รูปครู\img048.jpg  

 

 

 

นางสุธาสินี   เสนาใหม่

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.

 

 

 

 

 

นางสาวพุทธิดา   สุวรรณวงค์

ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.1  

 

img133

 

 

 

 

นางสาวพิชชากร ล้อมกรรวี  
ตำแหน่ง  ครู อันดับ คศ.1  

 

คำอธิบาย: C:\Users\Administrator\Desktop\รูปครู\img103.jpg

 

 

 

 

นางวรารักษ์  เขตสิทธิ    

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.

 

คำอธิบาย: C:\Users\Administrator\Desktop\รูปครู\img095.jpg

  

 

นางสาวอรทัย   อิสระภาพ 

ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.

 

img124
 

 

นางปวีณา    แก้วมูล

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

คำอธิบาย: C:\Users\Administrator\Desktop\รูปครู\img045.jpg

 

 

 

 

นางสาวศรุดา     นันตุ้ย

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

 

คำอธิบาย: C:\Users\Administrator\Desktop\รูปครู\img084.jpg

 

 

 นางสาวชริตตา    ศรีวิโรจน์  

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

 

คำอธิบาย: C:\Users\Administrator\Desktop\รูปครู\img040.jpg

 

 

 

 

นางอัจฉราภรณ์    แก้วจันทร์

ตำแหน่ง  ครูผู้ช่วย

 

 

ครูอัตราจ้างและบุคลากรทางการศึกษา

 

นางสาวสุทธินันท์  แก้วคือ

ตำแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูอัตราจ้าง)  

นายกันต์ชัย    ปังวา 

ตำแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูอัตราจ้าง)  

คำอธิบาย: C:\Users\Administrator\Desktop\รูปครู\img077.jpg 

 

 

 

นางสาวปิยะนุช   เปลี่ยนแก้ว

ตำแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูอัตราจ้าง)  

นางสาวพัชรินทร์ พิมพ์โคตร

 

 

 

 

นางสาวพัชรินทร์  พิมพ์โคตร 

ตำแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูอัตราจ้าง)  

นางสาวชื่นขวัญ แสงคำ

ตำแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูอัตราจ้าง)  

นางสาวเสาวภา  โนจา

ตำแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูอัตราจ้าง)  

นางสาวพัชรินทร์ พิมพ์โคตร

 

 

 


นายวริทร ตุ้ทอง

ตำแหน่ง  พนักงานจ้างตามภารกิจ (ครูอัตราจ้าง)  

Mr.Brian David Crispin

ตำแหน่ง  ครูต่างชาติสอนภาษาอังกฤษ

 

 

img105

 

 

 

 

นางสาวอรจิรา   ทาอุ๊ด     

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี   

  

img125

 

 

 

 

นางสาวปริญญา  แดงชัย     

ตำแหน่ง  ผู้ช่วยนักวิชาการเงินและบัญชี  

img134

 

 

 

 

นายฉลอง   เอี่ยมฤทธิ์

ตำแหน่ง  พนักงานขับรถ

img132

 

 

 

 

นายสำราญ      ปาละมา

ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์   

img127

 

 

 

 

นายอินทร      หมื่นเมา

ตำแหน่ง  คนงาน 

นายมณฑล  ศรีใจ

ตำแหน่ง  ยาม

 

 

 

 

 

นายสงวน ยศใจสุรินทร์

ตำแหน่ง  พนักงานขับรถยนต์   

 

 

 

 

 

นางสาวสุนันทา ดวงปัญญา

ตำแหน่ง ผู้ช่วยพนักงานธุรการ