กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย

     
 

นางวิมล รุ่งสุขเกษมสันต์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
สอนวิชาภาษาไทย
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย
 

 


นางสาวพิณานันท์ เชื้อศรีลา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
สอนวิชาภาษาไทย

 

 

 

 

 

 

นางสาวไพรัลยา ทาเงิน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
สอนวิชาภาษาไทย