รวมกิจกรรม

1 มีนาคม 2562 พิธีมอบประกาศนียบัตรและปัจฉิมนิเทศ ม.3 และ ม.6 ปีการศึกษา 2561

19 กุมภาพันธ์ 2562 "โรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา" คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรผัก เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

14 - 15 กุมภาพันธ์ 2562 กิจกรรมเจ้าบ้านน้อยกับการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์ ในโครงกสรศูนย์การเรียนรู้ด้านการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนเมืองบุญหลวงแห่งล้านนา โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ณ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงใหม่

11 กุมภาพันธ์ 2562 โรงเรียนนาทรายวิทยาคมจัดสอบสัมภาษณ์นักเรียน (interview) เพื่อคัดเลือกนักเรียน เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนนักเรียน เพื่อแลกเปลี่ยนด้านการศึกษา ภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน ภายใต้โครงการโรงเรียนพี่โรงเรียนน้องแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน รุ่นที่ 3

6 กุมภาพันธ์ 2562 ได้รับเกียรติจากท่านกำธร เนตรผาบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน เปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2561

23 มกราคม 2562 กิจกรรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ระดับชั้นม.4-6 ได้นำนักเรียนไปบริจาคสิ่งของและบำเพ็ญประโยชน์ หมู่บ้านน้ำบ่อน้อย และมอบซุ้มไม่ไผ่ที่ช่วยกันสร้างจากวัสดุในท้องถิ่นให้โรงเรียนและวัดดอนแก้ว เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่ว นรวมตามอุดมการณ์ของยุวกาชาด

4 ธันวาคม 2561 กิจกรรมวันพ่อ ปีการศึกษา 2561

กีฬาสีทรายทองเกมส์ ปีการศึกษา 2561

ประชุมผู้ปกครองภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561

28 กันยายน 2561 ครูอธิษา คงศรีลา และครูปวีณา แก้วมูล ได้รับมอบหมายจากท่านผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ส่งนักเรียนทุน คือ นางสาวจุฑามาศ สุนันตา และนางสาวรัชนีวรรณ เขื่อนชัยวงค์ ที่ได้รับทุนศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน

25-27 กันยายน 2561 ครูชนินันท์ นำนักเรียน รร.นาทรายวิทยาคม เข้าร่วมการอบรมการทอผ้าพื้นฐาน ณ ศูนย์การเรียนรู้ภูมิปัญญาด้านหม่อนไหม(ผ้าจกโหล่งลี้) อ.ลี้ จ.ลำพูน

24 กันยายน 2561 “โรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา” คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 5 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรผัก ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

12 กันยายน 2561 ครูอัจฉรา กฐินเทศ รักษาการในตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาค ตัวแทนท่านผู้อำนวยการ และคณะครูโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ส่งนักเรียนที่ได้รับทุนคือ นางสาวพิภาธร ปันโปธา และนางสาวเบญจรัตน์ ผ่องปัญญา ไปศึกษาต่อระดับปริญญาตรี ณ มหาวิทยาลัยเฉิงตู สาธารณประชาชนจีน ณ ท่าอากาศยานเชียงใหม่

31 สิงหาคม 2561 โรงเรียนสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง ศึกษาดูงานโรงเรียนนาทรายวิทยาคมเกี่ยวกับโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

31 สิงหาคม - 2 กันยายน 2561 นักเรียน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1 - 2 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม เข้าค่ายลูกเสือพิทักษป่า ระหว่าง ณ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง (ทุ่งกิ๊ก) Scout Ranger Camp

27 - 31 สิงหาคม 2561 ครูณัฐภูมิ มีสอน นำ นร.ร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย แห่งชาติ ครั้งที่5 2561 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนนายสิบทหารบก อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

12 สิงหาคม 2561 คณะครูและบุคลากรฯ รร.นาทรายวิทยาคม ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ที่ว่าการอำเภอลี้ พร้อมด้วยนักเรียนรับมอบทุนกิ่งกาชาดจำนวน 5 ทุน

10 สิงหาคม 2561 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ ผู้บริหาร ครู บุคลากร นักเรียน ร่วมถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา 86 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9

8 สิงหาคม 2561 ศิษย์เก่า รร.นาทรายวิทยาคม นักศึกษา ม.ราชภัฏลำปาง ปี 4 สขาวิชาเทคโนโลยีเซรามิกส์ มาจัดกิจกรรมเสริมความรู้ด้านเซรามิกซ์ให้แก่รุ่นน้อง

8 สิงหาคม 2561 คณะจากมูลนิธิ 50 ปี ธนาคารแห่งประเทศไทย เยี่ยมเยียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม เพื่อรับฟังข้อมูลและแนวทางการสนับสนุนโรงเรียนในด้านต่างๆที่ รร.ต้องการ
โดยมีปลัด อบจ.ลำพูน ท่านนิชาดา สุริยะเจริญ รองปลัด อบจ.ลำพูน ท่านดรุณพัฒน์  อินดี และ ท่าน ผอ.สมพร เตชะอุ๊ด ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนา และวัฒนาธรรม ต้อนรับคณะฯ

26 มิถุนายน 2561 งานส่งเสริมระเบียบวินัยและจริยธรรม โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์ป้องกันยาเสพติด เนื่องในวันต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน 2561 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมโครงการ 96 ปี ยุวกาชาดไทย ร่วมใจจิตอาสา “Good Service Good Life” นำนักเรียนไปบำเพ็ญประโยชน์ ประจำปีการศึกษา 2560

23 กุมภาพันธ์ 2561 นายสมพร เตซะอุ๊ด ผอ.กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศและมอบประกาศนียบัตรนักเรียนที่จบการศึกษา ม.3 และ ม.6 ประจำปีการศึกษา 2560

21 กุมภาพันธ์ 2561 ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้เกียรติมาเป็นประธานเปิดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2560

27 ม.ค.2561 วันคล้ายสถาปนายุวกาชาด กิจกรรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ในบริเวณโรงเรียนและบริเวณชุมชนใกล้ๆ โรงเรียน เพื่อให้นักเรียนมีจิตสาธารณะ อุทิศตนเพื่อประโยชน์ต่อส่วนรวมตามอุดมการณ์ของยุวกาชาด

17 - 19 มกราคม 2561 เข้าค่ายลูกเสือ ม.2

16 มกราคม 2561 ผู้อำนวยการโกศล กัญญสาย พร้อมด้วยคณะครูโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมวันครู ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

29 ธันวามคม 2560 วันพรปีใหม่

28 ธันวาคม 2560 ครูปวีณา แก้วมูลนำนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม จำนวน 4 คน รับทุนจาก มูลนิธิชมรมธนาคารภาคเหนือและชมรมธนาคารจังหวัดลำพูน

18-22 ธันวาคม 2560 กีฬาสีภายในทรายทองเกมส์ ครั้งที่ 21

1 ธันวาคม 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม นำนักเรียน และคณะครู ร่วมเดินขบวนรณรงค์วันเอดส์โลก เพื่อเผยแพร่ความรู้เกี่ยวกับโรคเอดส์ และให้ทุกคนได้ตระหนักถึงอันตรายจากการติดต่อ และการเจ็บป่วยของโรคเอดส

1 ธันวาคม 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำโดยผู้อำนวยการสันติภาพ ตันอุตม์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โดยศึกษาดูงานในเรื่องโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น

24 พฤศจิกายน 2560 ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมพิธีถวายราชสดุดี “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า”เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตแห่งพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ณ โรงเรียนบ้านห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์

21 พฤศจิกายน 2560 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน และ Miss Wu Yue นักศึกษาแลกเปลี่ยนจากมหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง ร่วมฝึกซ้อมฟ้อนเล็บ และฟ้อนเจิง เพื่อร่วมในงานพระแม่นั่งเมือง

17 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม รับการประเมินคุณภาพภายในสถานศึกษา ประจำปีการศึกษา 2559 จากหน่วยงานต้นสังกัด กองการศึกษาศาสนา และวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

9 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม เลี้ยงต้อนรับ Miss Wu Yue นักศึกษาจากมหาวิทยาลัยครูเน่ยเจียง สาธารณรัฐประชาชนจีน ตามโครงการแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรมไทย-จีน องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

9 พฤศจิกายน 2560 ศูนย์สอบธรรมศึกษาโรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดการสอบธรรมศึกษาให้กับนักเรียน โดยสอบวัดความรู้ ธรรมศึกษาชั้น ตรี โท และเอก ประจำปี 2560

3 พฤศจิกายน 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมวันลอยกระทง

3 พฤศจิกายน 2560 คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรผัก ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

22 ตุลาคม 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม นำนักเรียนร่วมแสดงในงานกฐิน

27 ตุลาคม 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2560 

20 กันยายน 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมวันเยาวชนแห่งชาติ ปี 2560

6 กันยายน 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคมจัดกิจกรรมศิลปะ ดนตรี กีฬา ต้านภัยยาเสพติด ตาม “โครงการต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา”

30 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมการอบรมช่างตัดผม

30 สิงหาคม 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดค่ายภาษาต่างประเทศสู่อาเซียน (Chinese-Eng Camp to ASEAN 2017)

12 สิงหาคม 2560 ผู้อำนวยการโกศล กัญญสาย คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมงานวันเฉลิมพระชนมพรรษา 85 พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 ณ ที่ว่าการอำเภอลี้

11 สิงหาคม 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ในรัชกาลที่ 9 

24-27 กรกฎาคม 2560 ครูนัณฐภูมิ มีสอน นำลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 จำนวน 10 นาย เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 5 พ.ศ. 2560

27 กรกฏาคม 2560 การออกกำลังกายยามเช้าของนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม"การฟ้อนเจิง"

 27 กรกฎาคม 2560 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

27 กรกฎาคม 2560 คณะผู้กำกับลูกเสือ และลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จำนวน 20 นาย ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคล ทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของลูกเสือ

27 กรกฎาคม 2560 ครูพุทธิดา สุวรรณวงค์ และครูชนินันท์ ตาวันสี ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่มหาวชิราลงกรณ์ บดินทรเทพยวรางกูร 

22 กรกฎาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จำนวน 10 คน รับทุนการศึกษา จากครูบาป่านิกร ชัยยะเสโน ณ พุทธอุทยานชัยยะสุขังปางประทีป

21 กรกฎาคม 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น ร่วมการอบรมแกนนำ ศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE

 21 กรกฎาคม 2560 คณะครู และตัวแทนนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1-6 จำนวน 40 คน ร่วมกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์การทำงานโรงเรียนปลอดบุหรี่และสุรา 

20 กรกฎาคม 2560 นายสมพร เตชะอุ๊ด ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม ผู้อำนวยการโกศล กัญญสาย คณะครู และตัวแทนนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมส่งครู และนักเรียน โรงเรียนมัธยมศึกษาตูเจียงเยี้ยน จินเยี้ยน เดินทางกลับสาธารณรัฐประชาชนจีน

17 กรกฎาคม 2560 ในวันนี้ทางโรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมร่วมแลกเปลี่ยนกับนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตูเจียงเยี้ยน จินเยี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

11 กรกฎาคม 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดพิธีต้อนรับคณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนจากโรงเรียนมัธยมศึกษาตูเจียงเยี้ยน จินเยี้ยน สาธารณรัฐประชาชนจีน 

8 กรกฎาคม 2560 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรผัก เนื่องในวันอาสาฬหบูชา ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

30 มิถุนายน 2560 ครูชนินันท์ ตาวันสี นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาทรายวิทยาคมจำนวน 15 คน ร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะและศักยภาพด้านการย้อมสีธรรมชาติ

30 มิถุนายน 2560 คณะผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมพิธีสวนสนามวันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬา โรงเรียนห้วยต้มชัยยะวงศาอุปถัมภ์ 

29 มิถุนายน 2560 ตัวแทนนักเรียน โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมการปลูกหญ้าแฝกลดการชะล้างพังทลายของดิน เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ์บดินทรเทพยวรางกูร 

26 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด

26 มิถุนายน 2560 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ประจำปีการศึกษา 2560

22 มิถุนายน 2560 อบจ.ลำพูน จัดกิจกรรมนำครู นักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคมและวิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการ อบจ.ลำพูน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ (ดอกชบาทิพย์) ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทร มหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ 9

 21-23 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ร่วมโครงการค่ายคุณธรรม โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2560 ณ วัดห้วยบง

16 มิถุนายน 2560 นักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม เข้ารับการอบรมตามโครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 กิจกรรมป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยสัญจร ปลอดภัย จากศูนย์ป้องกันภัยและบรรเทาสาธารณภัยเขต 10 ลำปาง

8 มิถุนายน 2560 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2-6 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม อบรมตามโครงการเยาวชนร่วมปกป้องผืนป่าและทรัพยากรธรรมชาติ 

2 มิถุนายน 2560 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน

1 มิถุนายน 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2560

31 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมรณรงค์วันงดสูบบุหรี่โลก

15 พฤษภาคม 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดการประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560

9-18 พฤษภาคม 2560 กิจกรรมโรงเรียนพี่ โรงเรียนน้อง แลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม สานสัมพันธ์ระหว่างประเทศไทย และประเทศจีน

7 มีนาคม 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมอบรมแนะแนวอาชีพ ตามโครงการพัฒนางานแนะแนว

7 มีนาคม 2560 เปิดบ้านวิชาการ ปีการศึกษา 2559

6 มีนาคม 25560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมเลือกตั้งประธานนักเรียน และคณะกรรมการนักเรียน

6 มีนาคม 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมปัจฉิมนเทศ นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6

1 - 3 มีนาคม 2560 นักเรียนะดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ 6 ศึกษาแหล่งเรียนภายนอก สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี และพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำ จังหวัดระยอง

21 กุมภาพันธ์ 2560 กลุ่มปฏิบัติการควบคุมโรค และตอบโต้ภาวะฉุกเฉินทางด้านสาธารณสุข สำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 1 เชียงใหม่ จัดการประชุมเครือข่าย และโรงเรียนต้นแบบเฝ้าระวัง ป้องกัน ควบคุมโรคอาหารเป็นพิษในโรงเรียน

20 กุมภาพันธ์ 2560 กิจกรรมอาสายุวกาชาดโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ระดับชั้น ม.4 - 6 ได้นำนักเรียนไปบริจาคสิ่งของและบำเพ็ญประโยชน์
หมู่บ้านน้ำบ่อน้อย และวัดดอนแก้ว

20 กุมภาพันธ์ 2560 ศูนย์พัฒนาคุณธรรม วัดแม่สารป่าขาม เครือข่ายชมรมกล้าดีศรีลำพูน โดยท่านพระครูกิตติปริยัตินิเวศน์ ปินตาพรหม มอบเกียรติบัตรให้กับนักเรียนแกนนำโรงเรียนนาทรายวิทยาคม

15 กุมภาพันธ์ 2560 โรงเรียนนาทรายวิทยาคมรับการประเมินโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School: LSS)

3 กุมภาพันธ์ 2560 พิธีสืบชะตาเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ครอบรอบ 22 ปี

26 มกราคม 2560 นักเรียนเข้าร่วมโครงการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำความยั่งยืนทางการเกษตร ณ บริเวณตลาดสีเขียว หมู่บ้านนาเลี่ยง ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

19 มกราคม 2560 ครูและนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษา ประจำปี 2560 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

18 มกราคม 2560 ตัวแทนนักเรียนเข้าอบรมโครงการสัตย์แพทย์พระราชทาน ในพระราชดำริ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ ในราชกาลที่ 9

29 ธันวาคม 2559 กีฬาสีภายใน "ทรายทองเกมส์ ครั้งที่ 20"

22 ธันวาคม 2559 ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์โรงเรียนเครือข่าย
" ศรีเวียงชัย นาทรายเกมส์ ครั้งที่ 2 "

14 ธันวาคม 2559 คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรผัก ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

7 ธันวาคม 2559 คณะครูและนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมฟ้อนเจิง และฟ้อนเล็บ ถวายพระนางจามเทวี ปฐมกษัตรีของนครหริภุญไชย ในงาน "วันพระแม่นั่งเมือง" 

29 พฤศจิกายน 2559 คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรผัก ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

25 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการอบรม “อยู่เย็นเป๋นสุข” ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรม “ต๋ามฮีตตวยฮอย ผ่อกอยเรื่องฝ้าย ปลูกปั๋นแป๋งขาย เส้นสายวิถีชุมชุน โครงการโรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น” 

25 พฤศจิกายน 2559 นำโดยผู้อำนวยการโกศล กัญญสาย ผู้กำกับลูกเสือ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และเนตรนารี โรงเรียนนาทรายวิทยาคม และลูกเสือวิสามัญ วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูนร่วมกิจกรรม “วันวชิราวุธ” ประจำปี 2559

22 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการโกศล กัญญสาย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ได้ร่วมกิจกรรม “รวมพลังแห่งความภักดี” 

21 พฤศจิกายน 2559 โรงเรียนนาทรายวิทยาคมได้จัดการสอบธรรมสนามหลวง ศูนย์วัดแม่หว่างต้นผาง ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

19 - 27 พฤศจิกายน 2559 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 34 รอบคัดเลือกประจำปีการศึกษา 2559 “ไก่ขาวเกมส์ : เกมส์แห่งความสุข” เทศบาลนครลำปางเป็นเจ้าภาพในการจัดการแข่งขันกีฬา

17 พศจิกายน 2559 นักเรียนเข้ารับการอบรมการปลูกหญ้าแฝกในการอนุรักษ์ดินและน้ำ เพื่อความยั่งยืนทางการเกษตร ณ ห้องประชุมเขตพัฒนาสังคมบนพื้นที่สูง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

14 พฤศจิกายน 2559 กิจกรรมวันลอยกระทง (สืบสานตำนานยี่เป็ง)

10 - 11 พฤศจิกายน 2559 ผู้บริหารและคณะครูศึกษาดูงานโรงเรียนในสังกัด อบจ.เชียงใหม่ ได้แก่ โรงเรียนบ้านศาลา และโรงเรียนแม่อายวิทยาคม 

8 - 9 พฤศจิกายน 2559 ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายก อบจ.ลำพูน เป็นประธานเปิดการสัมมนา โดยมีผู้บริหารโรงเรียน และคณะครู โรงเรียนในสังกัด เข้าร่วมการสัมมนา พัฒนาศักยภาพครู บุคลากรทางการศึกษา และผู้เกี่ยวข้องในจังหวัดลำพูน ในหัวข้อ "การศึกษาทางเลือก" ณ หอประชุม อบจ.ลำพูน

4 พฤศจิกายน 2559 ผู้อำนวยการโกศล กัญญสาย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนพฤศจิกายน

26 ตุลาคม 2559 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมพิธีถวายความอาลัยและลงนามถวายความอาลัย พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิราช บรมนาถบพิตร ณ หอประชุมโรงเรียนนาทรายวิทยาคม

24 ตุลาคม 2559 ประชุมผู้ปกครองนักเรียนภาคเรียนที่ 2/2559 ณ หอประชุมโรงเรียนนาทรายวิทยาคม

23 ตุลาคม 2559 ผู้บริหาร ครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธีถวายพวงมาลาราชสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2559 ณ ที่ว่าการอำเภอลี้

20-21 กันยายน 2559 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมฝึกอบรมศิลปวัฒนธรรม ด้านการฟ้อนเจิง รุ่น 2 

20 กันยายน 2559 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมวันเยาวชน

19 กันยายน 2559 นายสมพร เตชะอุ๊ด ผู้อำนวยการกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเปิดการอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการผลิตสื่อการเรียน และนวัตกรรมทางการศึกษาสำหรับครูในศตวรรษที่ 21 ปี 2559 ณ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม

16 กันยายน 2559 โรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา" คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรผัก เนื่องในวันพระ

12 กันยายน 2559 นักเรียนเรียนรู้วัฒนธรรมประเพณีสลากย้อม ณ วัดไชยมงคล วังมุย จังหวัดลำพูน

10 กันยายน 2559 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 66 ปีการศึกษา 2559 สพม. 35 กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน

8 - 9 กันยายน 2559 ผู้บริหาร และคณะครู ศึกษาดูงานด้านสื่อการจัดการเรียนการสอนโรงเรียนพลูตาหลวงวิทยา จังหวัดชลบุรี ศึกษาดูงานด้าน STEM โรงเรียนโพธิสารพิทยากร ศึกษาดูงานห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยมหิดล

2 กันยายน 2559 สัปดาห์แรกของเดือนกันยายน ตรวจทรงผมและเครื่องแต่งกายนักเรียน เพื่อให้นักเรียนแต่งกายเรียบร้อยตามระเบียบของโรงเรียน

26 สิงหาคม 2559 นักเรียนชุมนุม อย.น้อย ร่วมกิจกรรมรณรงค์ทำลายแหล่งเพาะพันธุ์ลูกน้ำยุงลาย และทำความสะอาดในหมู่บ้านหมู่ 16 ร่วมกับ อสม.หมู่16 บ้านนามน ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

19 สิงหาคม 2559 ครูศรุดา นันตุ้ย นำนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม จำนวน 20 คน เข้าร่วมโครงการรวมพลังเด็กและเยาวชนไทยก้าวสู่การเป็นนักสังคมสงเคราะห์น้อย

19 สิงหาคม 2559 กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมจัดค่ายภาษาต่างประเทศสู่ประชาคมอาเซียน (Chinese-English to ASEAN 2016)

18 สิงหาคม 2559 คณะครู และนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรผัก ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

16 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

12 สิงหาคม 2559 คณะครู และ บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมพิธีจุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล พร้อมนำนักเรียนจำนวน 100 คน ร่วมการแสดงฟ้อนเทียน เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี ณ อำเภอลี้

12 สิงหาคม 2559 คณะครู และบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมพิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 84 พรรษา 12 สิงหามหาราชินี พร้อมนำนักเรียนจำนวน 4 คน รับทุนกิ่งกาชาด ณ ที่ว่าการอำเภอลี้

11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมปลูกป่า และกิจกรรม Big Cleaning Day เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

11 สิงหาคม 2559 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559 โดยจัดกิจกรรมดังนี้ การทำบุญตักบาตรเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล พิธีถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติฯ การมอบเกียรติบัตรแม่ดีเด่น และการมอบเกียรติบัตรการประกวดแข่งขันต่าง ๆ อาทิเช่น การประกวดเรียงความ การแต่งกลอน การวาดภาพ การจัดป้ายนิเทศ และการประกวดร้องเพลงวันแม่

9-10 สิงหาคม 2559 ผู้อำนวยการโกศล กัญญสาย และคณะครูโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ศึกษาดูงาน ณ โรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 57 จังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงเรียนสัตยาไส จังหวัดลพบุรี

6 สิงหาคม 2559 อบต.นาทราย กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม จัดอบรมนักเรียนแกนนำ อย. ตัวแทนนักเรียนแต่ละห้องและแม่ค้า เกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค ณ ห้องโสตฯ

4 สิงหาคม 2559 นายโกศล กัญญสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม นำคณะครู และนักเรียน โรงเรียนนาทรายวิทยาคม วิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน กำนัน และผู้ใหญ่บ้าน ร่วมกิจกรรมเดินรณรงค์ประชาสัมพันธ์การออกมาใช้สิทธิออกเสียงประชามติ

30 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ได้จัดกิจกรรมการอบรมตามโครงการรณรงค์ และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษา สังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2559

29 กรกฎาคม 2559 แรงงานจังหวัดลำพูน (นางสาวอรทัย วงศ์ไชย) ออกพบปะนักเรียน ตามโครงการ “หัวหน้าส่วนราชการพบนักเรียนหน้าเสาธง”

25 – 29 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ได้นำนักเรียนจำนวน 30 คน เข้าร่วมกิจกรรมการอบรมถ่ายทอดความรู้ด้านหม่อนไหม ตามโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี พระชนมายุ 60 พรรษา จากศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯ จังหวัดเชียงใหม่

28 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการโกศล กัญญสาย คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ ณ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม

18 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา" คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรผัก เนื่องในวันอาสาฬหบูชา

15 กรกฎาคม 2559 ผู้อำนวยการโกศล กัญญสาย คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมถวายเทียนพรรษาจำนวน 9 วัด

14 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนนาทรายวิทยาคมจัดพิธีทำบุญอาคารเอนกประสงค์

6 สัปดาห์ประชามติ" จากการที่ผู้อำนวยโกศล กัญญสาย ได้รับนโยบายเรื่องการออกเสียงประชามติ จึงได้ทำการประชุมคณะครูมอบหมายภารกิจ ซึ่งในสัปดาห์แรกนี้ ทางโรงเรียนนาทรายวิทยาคมได้ทำการประชาสัมพันธ์กิจกรรม 6 สัปดาห์ประชามติหน้าเสาธง แจกแผ่นพับ และมอบหมายให้นักเรียนติดตามข่าวสาร สถานการณ์บ้านเมืองจากสื่อต่างๆ

8 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนนาทรายวิทยาคมได้นำนักศึกษาจีนร่วม "กิจกรรมแลกเปลี่ยนภาษาและวัฒนธรรม" กับศูนย์เครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย ณ โรงเรียนบ้านนาทราย

8 กรกฎาคม 2559 "โครงการโรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา" นักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคมร่วมกิจกรรมสวดบารมี 30 ทัศ

1 กรกฎาคม 2559 โรงเรียนกลุ่มเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย ร่วมทบทวนคำปฏิญาณและเดินสวนสนาม เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาทรายวิทยาคม

29 มิถุนายน 2559 - 1 กรกฎาคม 2559 ครูอรทัย อิสระภาพ นำลูกเสือชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ "เฉลิมพระเกียรติครองราชย์ ๗๐ ปี ต้านภัยยาเสพติด"
ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลป่าซาง อำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน

27 มิถุนายน 2559 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรม รณรงค์ต่อต้าน ยาเสพติด

23 - 24 มิถุนายน 2559 ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วมแข่งทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 14 ณ เทศบาลนครแม่สอด

19 มิถุนายน 2559 คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรผัก ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

16 มิถุนายน 2559 กิจกรรมวันไหว้ครู โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ประจำปีการศึกษา 2559

11 มิถุนายน 2559 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมพิธีพุทธามังคลาพิเษก "เหรียญและรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัย" ณ วัดดอยติ จังหวัดลำพูน

11 มิถุนายน 2559 นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมกบจูเนียร์ปี8 ณ จังหวัดเชียงใหม่

 9 มิถุนายน 2559 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day

4 มิถุนายน 2559 "โรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา" คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมตักบาตรผัก ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

3 มิถุนายน 2559 กิจกรรมทำบุญตักบาตรประจำเดือนมิถุนายน

11 มีนาคม 2559 กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นายสมพร เตซะอุ๊ด ผู้อำนวยกองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม ให้เกียรติมาเป็นประธานและมอบประกาศนียบัตร แก่นักเรียน
ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

11 มีนาคม 2559 นักเรียนเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2559

4 มีนาคม 2559 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ทำบุญตักบาตรประจำเดือนมีนาคม ซึ่งเป็นกิจกรรมอยู่ภายใต้โครงการ "โรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา"

27 กุมภาพันธ์ 2559 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ร่วมพิธีมังคลาภิเษกในการจัดสร้างเหรียญและรูปเหมือนครูบาศรีวิชัย "รุ่นศรัทธาหน้าหมู่"
ขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

22 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน โรงเรียนนาทรายวิทยาคม
ร่วมกิจถวายสังฆทานผัก ตักบาตรเจ ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม ตำบลนาทราย อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

12 กุมภาพันธ์ 2559 นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 - 6 นำเสนอโครงงาน ในกิจกรรมการคิดสร้างสรรค์เพิ่มศักยภาพสู่การเรียนรู้

9 กุมภาพันธ์ 2559 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน จัดกิจกรรมเปิดบ้านวิชาการ โดยท่านรองกำธร เนตรผาบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรม

7 กุมภาพันธ์ 2559 "โรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา" ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมตักบาตรผัก ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

3 - 5 กุมภาพันธ์ 2559 ครูและนักเรียนไปศึกษาดูงานเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ด้านภาษาและวัฒนธรรมไทย - จีน ของนักเรียนในจังหวัดลำพูน

5 กุมภาพันธ์ 2559 "โรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา" ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ทำบุญตักบาตร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่งเป็นกิจกรรมอยู่ภายใต้โครงการ "โรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา"

3 กุมภาพันธ์ 25559 นักเรียนนั่งสมาธิทุกวันก่อนเข้าเรียนภาคบ่ายเพื่อให้มีสมาธิเรียนหนังสือภาคบ่าย

1 - 2 กุมภาพันธ์ 2559 แกนนำนักเรียน อย.น้อย โรงเรียนนาทรายวิทยา เข้าร่วมอบรมมหกรรม อย.น้อย ภาคเหนือ ณ จังหวัดเชียงใหม่

27 มกราคม 2559 นางนิชาดา สุริยะเจริญ ปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และนางศิริลักษณ์ เสนะสุทธิพันธุ์  รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน พร้อมด้วย นายสมพร เตซะอุ๊ด ผอ.กองการศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม และคณะฯ มาพบปะและประชุมคณะครู ณ ห้องเกียรติประวัติ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม

27 - 28 มกราคม 2559 ครูและนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้นอกสถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

25 - 29 มกราคม 2559 ครูและนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือท้องถิ่น ครั้งที่ 4 ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวลานวัฒนธรรมเทศบาลตำบลเชียงคาน อ.เชียงคาน จ.เลย

23 มกราคม 2559 "โรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา" คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมทำบุญตักบาตรผัก ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

21 มกราคม 2559 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดลำพูนใช้สถานที่จัดอบรมแกนนำ อย.น้อย ณ หอประชุมทรายคำ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม

20 มกราคม 2559 กิจกรรมเข้าค่ายกลางวันลูกเสือ เนตรนารี ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1

19 มกราคม 2559 รองกำธร เนตรผาบ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน และ ผอ.สมพร เตชะอุ๊ด ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม มาพบนักเรียนตามโครงการหน้าส่วนราชการพบนักเรียนหน้าเสาธง

16 มกราคม 2559 ผู้บริหาร และคณะครูเข้าร่วมงานวันครู ณ เทศบาลตำบลอุโมงค์ อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน และหอประชุมเมืองนักบุญ ที่ว่าการอำเภอลี้ อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน 

14 มกราคม 2559 อบรมแกนนำ อย.น้อย ณ หอประชุมทรายคำ

นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิน ระดับประเทศ ปี 2558

5 มกราคม 2559 นายโกศล กัญญสาย ผู้อำนวยการโรงเรียนนาทรายวิทยาคม พร้อมด้วยนายสันติภาพ ตันอุตม์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครูและนักเรียนร่วมพิธีเททองจัดสร้างเหรียญ และรูปเหมือนครูบาเจ้าศรีวิชัยขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน "รุ่นศรัทธา หน้าหมู่" 2558 ณ สำนักงานองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

30 ธันวาคม 2558 กิจกรรมวันคริสต์มาสและวันพรปีใหม่

25 ธันวาคม 2558 โรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา คณะครูและนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรผัก ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

23 - 25 ธันวาคม 2558 นักเรียนเข้าค่ายลูกเสือ ณ อุทยานแห่งชาติแม่ปิง

16 - 18 ธันวาคม 2558 คณะครูและนักเรียนร่วมแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ภาคเหนือ ครั้งที่ 65 ณ จังหวัดพิษณุโลก มีดังนี้

การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3
การแข่งขันเขียนภาพไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.4-ม.6
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6
การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6
การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3

11 ธันวาคม 2558 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียน ทำบุญตักบาตรศุกร์แรกของเดือนธันวาคม

4 ธันวาคม 2558 กิจกรรมวันเฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราช

25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนนาทรายวิทยาคมจัดกิจกรรมวันลอยกระทง(สืบสานตำนานยี่เป็ง) เพื่อให้นักเรียนอนุรักษ์วัฒนธรรมอันดีงาม

25 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา รองผู้อำนวยการสันติภาพ ตันอุตม์ คณะครู นักศึกษาจีน และนักเรียนร่วมทำบุญตักบาตรผัก ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

17 - 24 พฤศจิกายน 2558 ผู้บริหารคณะครูและนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 33 รอบคัดเลือกระดับภาคเหนือ ณ อบจ.แพร่ 

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา" ในวันนี้ทางโรงเรียนนาทรายวิทยาคมได้จัดกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนพฤศจิกายน ซึ่งเป็นกิจกรรมอยู่ภายใต้โครงการ "โรงเรียนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา"

วันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกับเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย จัดการแข่งขันกีฬาเครือข่ายสถานศึกษาศรีเวียงชัย นาทรายเกมส์ครั้งที่ 1 ณ สนามกีฬาโรงเรียนนาทรายวิทยาคม โดยท่านนายกนิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ได้ให้เกียรติเป็นประธานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬา

6 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนนาทรายวิทยาคมได้นำนักเรียนเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ "งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 65 ปีการศึกษา 2558 " สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 35 กลุ่มโรงเรียนจังหวัดลำพูน

1 พฤศจิกายน 2558 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาร่วมงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

27 ตุลาคม 2558 "โรงเรียนและชุมชน ศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา" ผู้อำนวยการสมพร เตชะอุ๊ด ผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม พร้อมด้วยผู้บริหาร คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมถวายสังฆทานผัก ตักบาตรเจ เนื่องในวันออกพรรษา ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

23 ตุลาคม 2558 ผู้บริหาร คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนนาทรายวิทยาคม และวิทยาลัยเทคโนโลยีและการจัดการองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน นำโดย ผู้อำนวยการโกศล กัญญสาย วางพวงมาลาถวายสักการะ เนื่องในวันปิยมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณอันล้นพ้นของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 ณ สนามที่ว่าการอำเภอลี้

18 กันยายน 2558 โรงเรียนนาทรายวิทยาคมจัดกิจกรรมวันเยาวชนเพื่อให้นักเรียนตระถึงการเป็นเยาวชนที่ดีและกล้าแสดงออกอย่างสร้างสรรค์

13 กันยายน 2558 นักเรียนอบรมตามโครงการรณรงค์และป้องกันยาเสพติดในสถานศึกษาสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ปีงบประมาณ 2558

12 กันยายน 2558 โรงเรียน และชุมชน ศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา รองผู้อำนวยการสันติภาพ ตันอุตม์ และครู บุคลากรทางการศึกษา ตักบาตรผัก ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

11 กันยานยน 2558 ท่าน ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ให้เกียรติมาเปิดงานกีฬาสีทรายทองเกมส์ ครั้ง ที่ 19

23-25 สิงหาคม 2558 ผู้อำนวยการโกศล กัญญสาย รองผู้อำนวยการสันติภาพ ตันอุตม์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา ศึกษาดูงานโครงการตามพระราชประสงค์หุบกะพง จังหวัดเพชรบุรี

11 สิงหาคม 2558 กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ 2558

วันที่ 10 สิงหาคม 2558 กิจกรรมปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติฯเนื่องในวันแม่แห่งชาติ 2558

วันที่ 7 สิงหาคม 2558 ผู้อำนวยการโกศล กัญญสาย รองผู้อำนวยการสันติภาพ ตันอุตม์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตร ประจำเดือนสิงหาคม

วันที่ 6 สิงหาคม 2558 รองผู้อำนวยการสันติภาพ ตันอุตม์ คณะครู และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมงานเวทีเสวนา มหัศจรรย์ภูมิปัญญาสืบสานผ้าทอลายโบราณ ผ้าซิ่นตีนจกโหล่งลี้ ณ วัดพวงคำ

 วันที่ 2-3 สิงหาคม 2558 ผู้อำนวยการโกศล กัญญสาย รองผู้อำนวยการสันติภาพ ตันอุตม์ คณะครู และบุคลากรทางการศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมฝึกอบรม และศึกษาดูงานเพื่อปรับกระบวนทัศน์การบริหารงานด้านการศึกษาของบุคลากรในสังกัดองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน ณ โรงเรียนบ้านป่าป๋วย และโรงเรียนฉือจี้เชียงใหม่

30 ก.ค. 58 ผู้อำนวยการโกศล กัญญสาย รองผู้อำนวยการสันติภาพ ตันอุตม์ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรผัก ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

29 ก.ค. 58 ครูและนักเรียนช่วยกันตกแต่งเทียน และนำเทียนไปถวายเทียนจำนำพรรษา เนื่องในวันเข้าพรรษา

27 กรกฎาคม 2558 ทางโรงเรียนนาทรายวิทยาคม ได้เข้าร่วมประกวดโรงเรียน อย.น้อยดีเด่น จังหวัดลำพูน ปี 2558 ซึ่งทางโรงเรียน ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1

24 ก.ค. 58 ครูวิมล รุ่งสุขเกษมสันต์ ร่วมงานฉลองรางวัลสถานศึกษาพระราชทานของโรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน

19 ก.ค. 58 คณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคมร่วมงานผ้าป่าสามัคคี และร่วมถวายเทียนเข้าพรรษา ณ วัดพุทธอุทยานชัยยะสุขังปางประทีป อ.ลี้ จ.ลำพูน 

16 - 18 ก.ค. 58 นักเรียนเข้าร่วมแข่งขันทักษะวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 13 ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดแพร่

8 - 10 ก.ค. 58 นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรม ตามโครงการค่ายคุณธรรม จริยธรรม ณ วัดห้วยบง อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน

2 ก.ค. 58 โครงการเปิดประตูสู่อาเซียนเรียนรู้ภาษาจีน

30 มิ.ย. 58 ตักบาตรผักเนื่องในวันพระ ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

29 มิ.ย. - 2 ก.ค. 58 ครูและนักเรียนเข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือ "ลูกเสือไทยใจภักดีฯ ๑๐๔ ปี การลูก เสือ ไทย"   ณ โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ เขลางค์นคร จังหวัดลำปาง

27 มิ.ย. 58 ครูและนักเรียนเข้าร่วมโครงการกบจูเนียร์ ปี 7 ณ จังหวัดเชียงใหม่

26 มิ.ย. 58ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อพัฒนาการศึกษา

11 มิ.ย. 58 พิธีไหว้ครูปีการศึกษา 2558

11  มิ.ย. 58 นักเรียนเข้าร่วม โครงการเยาวชนลี้ คุ้มครองสัตว์ป่าสัญจร ครั้งที่ 1 ณ จังหวัดชลบุรี

10  มิ.ย. 58 ครูและนักเรียน ปลูกป่าตาม โครงการปลูกป่า และหญ้าแแฝกร่วมกับ อบต.นาทราย

5 มิ.ย. 58 คณะครูและนักเรียน ทำบุญตักบาตร ประจำเดือน มิถุนายน

4 - 7  มิ.ย. 58 ครูและนักเรียนเข้าร่วม งานชุมนุมลูกเสือ ท้องถิ่นไทย ครั้งที่ 4 ระดับภาคเหนือ ประจำปี 2558

29 พ.ค. 58คณะครูและนักเรียน เดินรณรงค์ เนื่องในวันงดสูบ บุหรี่โลก

20-23 พ.ค. 58รองผู้อำนวยการ สันติภาพ ตันอุตม์ และครูนัณฐภูมิ มีสอนนำนักเรียนเข้าค่าย เด็กและเยาวชนองค์กรปกครอง ท้องถิ่น ภาคเหนือประจำปี 2558

7-10 พ.ค. 58     ตัวแทนนักเรียนเข้าร่วม โครงการปันความรู้ สื่อสร้างสรรค์ สู่โรงเรียน ของ บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ณ จังหวัดเชียงใหม่

3 เม.ย. 58     นายสมพร เตชะอุ๊ด ผู้อำนวยการ กองการศึกษาฯ คณะครู บุคลากร ทางการศึกษา และนักเรียนทำบุญ ตักบาตรผัก ณวัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

31 มี.ค. 58นายสมพร เตชะอุ๊ด ผู้อำนวยการ กองการศึกษาฯ เป็นประธานพิธีมอบวุฒิบัตร
นักเรียนที่สำเร็จการศึกษา ม.3 และ ม.6ปีการศึกษา 2557

24 มี.ค. 58     คณะครู และบุคลากร ทางการศึกษาเข้่าร่วม การอบรมการสร้าง ตัวชี้วัดผลการปฏิบัติ งาน(KPI)
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

23 มี.ค. 58นักเรียนเข้าร่วมโครงการ บรรพชาสามเณรยุวธรรม ทายาท ภาคฤดูร้อนปี 2558ณ วัดบ้านใหม่สุขสันต์ อ.ลี้ จ.ลำพูน

23 มี.ค. 58     รับรายงานตัวนักเรียน ม.1 และ ม.4 ใหม่ ปีการศึกษา 2558

19 มี.ค. 58     นายสมพร เตชะอุ๊ด ผู้อำนวยการ กองการศึกษาฯ คณะครู บุคลากร ทางการศึกษา และนักเรียนทำบุญ ตักบาตรผักณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

18 มี.ค. 58 คณะครูและบุคลากร ทางการศึกษาร่วมกิจกรรมวันท้องถิ่นไทยณ อบจ.ลำพูน

27 ก.พ. 58     กิจกรรมปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้น ม.3 และม.6

27 ก.พ. 58     นายสันติภาพ ตันอุตม์ รองผู้อำนวยการโรงเรียน นาทรายวิทยาคมร่วมพิธี ลงเสาเอกบ้านน.ส.วริษา สวัสชัย นักเรียนที่บ้านไฟไหม

19 ก.พ. 58     นักเรียนเข้ารับ การอบรม เรื่องระเบียบวินัย และวินัยจราจร ณ หอประชุมทรายคำ

19 ก.พ. 58     กลุ่มสาระการเรียนรู้ ภาษาต่างประเทศ จัดกิจกรรมเปิดม่านไม้ไผ่ สู ่แดนมังกร

19 ก.พ. 58 ตัวแทนนักเรียนแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับชาติณ เมืองทองธานี

17 ก.พ.58โรงเรียนและชุมชน ศีลห้าวิถีชีวิตวิถีครูบา ผู้บริหาร คณะครู และนักเรียน ทำบุญตักบาตรผัก ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

3 ก.พ. 58     วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียน และแสดงผลงาน"เปิดบ้านวิชาการ Open House"

21 ม.ค. 58     ชมรมกล้าดีศรีลำพูน เข้าร่วมโครงการสร้าง ภูมิคุ้มกันทางสังคม ในมิติวัฒนธรรม ณ  เทศบาลตำบล เวียงยอง จังหวัดลำพูน

19 ม.ค. 58โรงเรียนและชุมชน ศีลห้าวิถีชีวิตวิถีครูบาคณะครูและนักเรียน ทำบุญตักบาตรผัก ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

19 ม.ค.58มูลนิธิแสงอรุณเพื่อพัฒนาชีวิตได้นำนักศึกษาจากประเทศเกาหลี มาทำกิจกรรมเรียนรู้ชีวิต และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม

14-23 ม.ค.58     นักเรียนแข่งขันกีฬา องค์กรปกครอง ท้องถิ่นแห่งประเทศไทย รอบชิงชนะเลิศ เมืองกาญจน์เกมส์ 2014

9 ม.ค. 58รองผู้อำนวยการ นายสันติภาพ ตันอุตม์และคณะครูร่วมงาน วันเด็กศูนยพัฒนาเด็กเล็ก อบต.นาทราย

30 ธ.ค.57กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันพรปีใหม่
26 ธ.ค. 57 นายสมพร เตชะอุ๊ดผู้อำนวยการกองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เป็นประธานเปิดงานกีฬาสี ภายในทรายทองเกมส์ครั้งที่ 18
23 ธ.ค.57 ผู้บริหาร คณะครูร่วมต้อนรับครูชนินันท์ ตาวันศรีซึ่งย้ายมาจากโรงเรียนบ้านป่าแป

23 ธ.ค. 57 ท่านผู้อำนวยการโกศล กัญญสาย รองผู้อำนวยการสันติภาพ ตันอุตม์คณะครูและนักเรียนเข้าร่วมงานมหกรรมสร้างสุข ทุกช่วงวัย- อำเภอลี้

23 ธ.ค. 57นักเรียนแกนนำพลยุติธรรม เข้าร่วมสัมมนาโรงเรียนเครือข่าย โครงการศูนย์การเรียนรู้ต้นแบบ เยาวชนพลยุติธรรม

17-19 ธ.ค.57ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมแข่งขันงาน ศิลปหัตถกรรม นักเรียนระดับ ภาคเหนือ ครั้งที่ 64ณ จังหวัดแพร่

12-13 ธ.ค. 57นักเรียนเข้าค่าย การเรียนรู้พหุสังคม วัฒนธรรมอาเซียน เครือข่ายส่งเสริม ประสิทธิภาพ การจัดการมัธยมศึกษา จังหวัดลำพูน

9 ธ.ค. 57 นักเรียนชุมนุม ทักษะชีวิตน่ารู้นำเสนองานตาม โครงการติดตามศูนย์ บริการที่เป็นมิตร ในโรงเรียนณ โรงพยาบาลลี้

5 ธ.ค. 57 ผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษา ร่วมพิธี จุดเทียนชัย ถวายพระพรณ ที่ว่าการ อำเภอลี้

4 ธ.ค. 57ผู้บริหาร ครู บุคลากร ทางการศึกษาร่วมกิจกรรม เฉลิมพระเกียรติ 5 ธันวามหาราชและกิจกรรม ฟังพระธรรมเทศนา

26 พ.ย. 57 นายโกศล กัญญสายผู้อำนวยการโรงเรียน เป็นวิทยากรอบรมการดูแล สัตว์ปีกให้นักเรียนชั้น ม.6/1

25 พ.ย. 57ผู้บริหาร คณะครูนักเรียน ถวายราชสดุดี เนื่องในวันวชิราวุธ

21 พ.ย. 57 ผู้บริหารคณะครูและนักเรียน ทำบุญตักบาตรผัก เนื่องในวันพระณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

20 พ.ย. 57นักเรียนชั้น ม.1อบรมการป้องกันเอดส์ โรคติดต่อทางเพศ สัมพันธ์และหยุดการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น จากโรงพยาบาลลี้

19 พ.ย. 57ผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษา เลี้ยงต้อนรับ นักศึกษาแลกเปลี่ยน มณฑลเสฉวน สาธารณรัฐประชาชนจีน

14 - 23 พ.ย. 57นักเรียนเข้าร่วมการแข่งขัน กีฬานักเรียนองค์กรปกครอง ท้องถิ่น รอบคัดเลือก ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 32 "เชียงใหม่เกมส์ 2014"

13 พ.ย. 57 คณะครูและนักเรียน ม.3 ม.6 ทัศนศึกษาตามโครงการสนุกคิด ไปกับโลกกว้าง ณ จังหวัดชลบุรี

12 พ.ย. 57คณะครูและนักเรียนเข้าร่วม การสอบธรรมสนามหลวง ศูนย์สอบโรงเรียน นาทรายวิทยาคม

5 พ.ย. 57ผู้อำนวยการโกศล กัญญสายและคณะครูร่วมประชุมกำหนดมาตรฐาน การปฏิบัติงาน และเครื่องมือที่ใช้วัดผล การดำเนินงาน (KPI)

31 ต.ค.57 ผู้บริหาร คณะครู ร่วมงานวันองค์การบริหารส่วนจังหวัด ประจำปี 2557

6 พ.ย. 57โรงเรียน และชุมชนศีลห้า วิถีชีวิต วิถีครูบา ผู้อำนวยการโกศล กัญญสาย คณะครู และนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรผัก
ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

6 พ.ย. 57กิจกรรมวันลอยกระทง (สืบสานตำนานยี่เป็ง) ประจำปีการศึกษา 2557

20 ต.ค.57เปิดเทอมภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2557ประชุมผู้ปกครองนักเรียน

8 ต.ค.57โรงเรียนและชุมชน ศีลห้า วิถีพุทธวิถีครูบา" คณะครูและนักเรียน ร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรผักเนื่องในวันออกพรรษา
ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

18 ก.ย. 57ตัวแทนนักเรียนระดับชั้น ม.ต้น เข้าร่วมการอบรมการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่นจากคณะวิทยากร กลุ่ม M ล

19 ก.ย.57 ตัวแทนนักเรียน และผู้ปกครองจำนวน 60 คนเข้าร่วมกิจกรรมดับควันบุหร

19 ก.ย.57 คณะครู และนักเรียน ร่วมประเพณี ถวายสลากภัตร ณ วัดดอนแก้วต.นาทราย อ.ลี้จ.ลำพูน

23 ก.ย. 57 ผู้บริหาร ครู นักเรียน ทำกิจกรรมทำบุญตักบาตรผัก ที่วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

17 ก.ย. 57คณะครู และนักเรียนโรงเรียนบ้านดง อ.ทุ่งหัวช้างจ.ลำพูน ศึกษาแหล่งเรียนรู้ศูนย์ การเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม

8 ก.ย.57หลักสูตรผ้าทอคณะกรรมการจัดทำหลักสูตรผ้าทอนำเสนอหลักสูตรผ้าทอ ให้ อ.นุสรา เตียงเกตุ

5 ก.ย.57ครูปิยะนุช นำนักเรียนแกนนำเข้าร่วมอบรม การป้องกัน และแก้ไข ปัญหาการตั้งครรภ์ ไม่พร้อมในวัยรุ่น จังหวัดลำพูน

8 ก.ย. 57โรงเรียนศีล 5 วิถีชีวิต วิถีครูบา"  ท่านผอ.โกศล กัญญสาย คณะครู และนักเรียนร่วมทำบุญ ตักบาตรประจำเดือน ณ วัดพระพุทธบาทห้วยต้ม

6 ก.ย. 57 โรงเรียนนาทรายวิทยาคมจัดการอบรมโครงการ ต้านภัยยาเสพติดในสถานศึกษา 

4 ก.ย. 57 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดกิจกรรมค่ายวิทย์ คณิตคิดสร้างสรรค์

4 ก.ย.57 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม จัดการอบรมอาหารปลอดภัยในโรงเรียน

30 ก.ค. 57โรงเรียนนำผลผลิตจาก โครงการเศรษฐกิจพอเพียง มาจำหน่าย

2 ก.ย. 57 นายสุวรรณ กล่าวสุนทรผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานในพิธีเปิด "คลินิกเกษตรเคลื่อนที่"

22 ส.ค. 57 กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2557 โรงเรียนนาทรายวิทยาคม

8 ส.ค. 57 ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินีและกิจกรรมวันแม่ ณ หอประชุมทรายคำ

8 ส.ค. 57ถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินีและกิจกรรมวันแม่ ณ หอประชุมทรายคำ

7 ส.ค. 57 ทำบุญตักบาตร ฟังธรรมะ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลเนื่องในวัน 12 สิงหามหาราชินีณ หอประชุมทรายคำ

30 ก.ค. 57 ดร.นิรันดร์ ด่านไพบูลย์นายก อบจ.ลำพูน พร้อมด้วยผู้บริหารฯ ประชุมครูโรงเรียนในสังกัด ณ ห้องโสตฯโรงเรียนนาทรายวิทยาคม

25 ก.ค. 57 ศึกษาดูงานศูนย์ เศรษฐกิจพอเพียงอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่

24 ก.ค. 57 งานกีฬากลุ่มโรงเรียนตำบลนาทราย อำเภลี้ จังหวัดลำพูน

23 ก.ค.57 อบรมวัยใสเข้าใจเอดส์ ณ ห้องโสตฯ โรงเรียนนาทรายวิทยาคม

17 ก.ค. 57 อบต.นาทราย อบรมให้ ความรู้เกี่ยวกับการดับ เพลิงและซักซ้อม แผนป้องกันอัคคีภัย

16 ก.ค.57นักเรียนสืบค้น เรียนรู้ประวัติศาสตร์ ที่จังหวัดเชียงใหม่

16 ก.ค. 57 บำเพ็ญประโยชน์วัดดอนแก้ว

10 ก.ค.57 ถวายเทียนจำนำ พรรษา 9 วัด

4 - 6 ก.ค.57 มหกรรมการศึกษา ท้องถิ่นภาคเหนือณ จังหวัดเชียงราย

2 - 5 ก.ค. 57 เทิดไท้องค์ราชินี 103 ปี การลูกเสือไทย สพม.35 ณ โรงเรียนแม่ตืนวิทยา

30 มิ.ย. 57 หล่อเทียนจำนำพรรษา

26 มิ.ย.57งานวันต่อต้าน ยาเสพติดโลก และกิจกรรม To Be Number Oneอบจ.ลำพูน

26 มิ.ย. 57วันสุนทรภู่

21 มิ.ย.57ครูและนักเรียนร่วม กิจกรรมโครงการ กบจูเนียร์สัญจรปี 6 ณ จังหวัดเชียงใหม่

12 มิ.ย. 57พิธีไหว้ครู

7 มี.ค.57 กิจกรรมปัจฉิมฯ

10 ม.ค.57 งานกีฬาสีทรายทองเกมส์ ครั้งที่ 17

27 ธ.ค.56 กิจกรรมวันคริสต์มาส และวันพรปีใหม

4 ธ.ค.56ถวายพระพรและ กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ

มอบประกาศนียบัตรนักเรียน ม.3 และ ม.6 จบปีการศึกษา 2555
กิจกรรรม วันวิสาขบูชา

แข่งขันทักษะวิชาการท้องถิ่นจังหวัดสุโขทัย

พิธีไหว้ครูวันที่ 13 มิถุนายน 2556

นักเรียน ม.1และม.4เข้าค่ายคุณธรรม จริยธรรมณ วัดห้วยบง อ.ลี้จ.ลำพูน

ตัวแทนนักเรียน เข้าร่วมโครงการ กบจูเนียร์ปี 5ระดับภาคเหนือ

คณะผู้บริหาร ครู และนักเรียนโรงเรียนนาทรายวิทยาคมร่วมพิธีสวนสนามในวันคล้ายวันสถาปนาลูกเสือไทย ประจำปี พ.ศ.2556

17 ก.ค. 56ครูและนักเรียนร่วมทำบุญ หล่อเทียนเพื่อนำถวาย เนื่องในวันเข้าพรรษา

9 ส.ค.56 ถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ และกิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

21 ส.ค. 56 สัปดาห์วันวิทยาศาสตร์

14 พ.ย.56 กิจกรรมสืบสานตำนานยี่เป็ง