สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 15 ประจำปี 2560
ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดพิษณุโลก
ระหว่าง วันที่ 12-14 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย กล่าวสุนทรพจน์ ม.1-ม.3 84 ทอง 19 1. เด็กหญิงนภัสษา  แปทู
 
1. นางวิมล  รุ่งสุขเกษมสันต์
 
2 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 92 ทอง 6 1. นางสาวฐิติกา  ชูทรัพย์เจริญ
2. เด็กหญิงมัลลิกา   ธารอำพน
 
1. นางสาวปิยะนุช   เปลี่ยนแก้ว
2. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
3 ศิลปะ วาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 92 ทอง 6 1. นางสาวธิฎินันท์   กันทะมาดา
2. นายสุกฤษฎิ์   สุคำอ้าย
 
1. นางสาวปิยะนุช   เปลี่ยนแก้ว
2. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
4 ศิลปะ การประกวดรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.6 83 ทอง 10 1. นางสาวกนกวรรณ  พะลึก
2. เด็กชายกฤตเมธ  เชียงแก้ว
3. เด็กหญิงชญาดา  วินาภา
4. เด็กหญิงญาสุมินทร์  ปันสีทอง
5. นายธีรภัทร  สิงห์ตัน
6. นางสาวภักดีพร  ประกอบวุฒิกุล
7. นายวัชรพล  เตจาโท่น
8. นายวโรดม  สมพงษ์อุทัย
9. นายอติศักดิ์  ผ่องปัญญา
10. นางสาวอทิติ  ศรีพร
 
1. นายจักรพันธ์  กันธวัง
2. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
3. นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
 
5 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.1-ม.3 83 ทอง 16 1. เด็กชายปฎิพนธ์  อุดทาธิ
2. เด็กชายพงศธร  อินต๊ะเทพ
3. เด็กชายศุภกร  จินวรรณ
 
1. นายมิตรชัย  สังสถิตย์
 
6 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ ม.4-ม.6 76 เงิน 11 1. นายปราการ  ไทยใหม่
2. นายภานุพงษ์  ตะนันศรี
3. นายภานุวัฒน์  สิงห์ชัยวงค์
 
1. นางสาวชริตตา  ศรีวิโรจน์
 
7 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 84 ทอง 6 1. นายนริน  เมืองเต็ม
2. นางสาวรักษิณา  กันทอุตม์
3. นายอติชาติ  จันทร์ขวา
 
1. นางสาวพุทธิดา  สุวรรณวงค์
 
8 การงานอาชีพและเทคโนโลยี ทักษะทางคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 66.67 ทองแดง 16 1. นางสาวพนัชกร  หมื่นเมา
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
9 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 18 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  ธิหนู
 
1. นางสาวสุภาพรรณ  แปงคำ
 
10 ภาษาต่างประเทศ กล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 37 1. เด็กชายรชตะ  พุทธิสอน
 
1. นางปวีณา  แก้วมูล
 
11 สื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การประกวดสื่อนวัตกรรมทางการศึกษา การงานอาชีพและเทคโนโลยี ไม่กำหนดช่วงชั้น 74 เงิน 8 1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น
 
1. นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น