สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนาทรายวิทยาคม องค์การบริหารส่วนจังหวัดลำพูน

งานแข่งขันทักษะทางวิชาการ ระดับภาคเหนือ ครั้งที่ 16 ประจำปี 2561
ณ เทศบาลนครแม่สอด
ระหว่าง วันที่ 8-10 เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2561

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
64.67
ระดับเหรียญทองแดง
33 เด็กหญิงกัญญาลักษณ์  เมืองมา 1. นางสาวพิณานันท์  เชื้อศรีลา
2. นางวิมล  รุ่งสุขเกษมสันต์
2 ภาษาไทย การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
83.67
ระดับเหรียญทอง
4 นางสาวนภัสษา  แปทู 1. นางสาวพิณานันท์  เชื้อศรีลา
2. นางวิมล  รุ่งสุขเกษมสันต
3 ภาษาไทย การแข่งขันการคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
62
ระดับเหรียญทองแดง
32
เด็กชายสรจักร  นวลสอน
นางสาวไพรัลยา  ทาเงิน
4 ภาษาไทย การแข่งขันการคัดลายมือระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
66
ระดับเหรียญทองแดง
15 นางสาวกัณฐิกา  หอคำเครื่อง นางวิมล  รุ่งสุขเกษมสันต์
5 ศิลปะ การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
87
ระดับเหรียญทอง
13 1. เด็กหญิงสุภาพร  เวียงนาคา
2. เด็กหญิงมัลลิกา  ธารอำพน
นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
6 ศิลปะ การประกวดแข่งขันการวาดภาพระบายสีระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
98
ระดับเหรียญทอง
รองชนะเลิศ อันดับ 2 1. นายสุกฤษฎิ์  สุคำอ้าย
2. นางสาวธิฎินันท์  กันทะมาดา
นางสาวอรพิน  สุภาวงศ์
7 ศิลปะ การประกวดแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ระดับมัธยมศึกษา

85.34

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ระดับเหรียญทอง

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 1. นางสาวทิฐินันท์  ป้อมฝั้น
2. นายธันวา  สุทะยะ
3. นายธีรภัทร  เมืองคำ
4. นายเสกสรรค์  ไชยปัญญา
5. นายอติศักดิ์  ผ่องปัญญา
6. นางสาวกนกวรรณ  พะลึก
7. เด็กหญิงจิรวรรณ  ขัดสาย
8. เด็กหญิงจินตวรรณ  ขัดสาย
9. เด็กหญิงกมลพรรณ  กิจเจริญ
10. นางสาวณัฐพร  ตาสุศรี
11. นางสาวชญาดา  วินาภา
12. นางสาวพิชชา  ศิริคำ
13. นางสาวอทิติ  ศรีพร
14. นายวิชัย  ตุ่นจาอ้าย
15. นางสาวญาสุมินทร์  ปันสีทอง
16. นางสาวนริศรา  อินธนู
1. นางสาวปิยะนุช  เปลี่ยนแก้ว
2. นายจักรพันธ์  กันธวัง
8 ภาษาต่างประเทศ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาจีน ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
54.07
ระดับชมเชย
10
นางสาวปิยาพัชร  ธิหนู
1. นายจักรพงษ์   อัมพุธ
9 ภาษาต่างประเทศ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
76.67
ระดับเหรียญเงิน
15 เด็กหญิงมณทิรา  ตาธิยะ 1. นางปวีณา  แก้วมูล
2. Mr.Fuh Noah  Nforbi
10 ภาษาต่างประเทศ การกล่าวสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
61.33
ระดับเหรียญทองแดง
12 นางสาวกาญจนา  สุดวิลัย 1. นางศศิพร  บุญจูบุตร
2. นางสาวกมลรัตน์  แก้วใจบุญ
11 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น
87.33
ระดับเหรียญทอง
8 1. เด็กชายนันทิพัฒน์  สุภามี
2. เด็กชายนัทธพงศ์  จินาวัน
3. เด็กชายญาณารณพ  อินตาวงค์
นายมิตรชัย  สังสถิตย์
12 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประดิษฐ์สิ่งของจากวัสดุเหลือใช้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
89.33
ระดับเหรียญทอง
9 1. นางสาวภัทรีรา  ยศใจสุรินทร์
2. นางสาวอลิษา  อุดแก้ว
3. นางสาวเกศรินทร์  ตามา
นางสาวชนินันท์  ตาวันสี
13 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย
82.66
ระดับเหรียญทอง
7 1. นายนริน  เมืองเต็ม
2. นายอติชาติ  จันทร์ขวา
3. นางสาวรักษิณา  กันทอุตม์
นางสาวพุทธิดา  สุวรรณวงค์
14 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น
69.67
ระดับเหรียญทองแดง
21
เด็กชายสหัสชัย  ปาละ
นางศศิธร  มีสอน
15 การงานอาชีพและเทคโนโลยี การประกวดแข่งขันทักษะทางคอมพิวเตอร์ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
58.33
ระดับชมเชย
18 นางสาวยุพเรศ  ศรีใจต๊ะ
นางสาววรัญญา  ป้อมฝั้น