กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 


นางสาวอธิษา คงศรีลา
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

 


นางศศิธร มีสอน์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน


นางชลัญญา อินต๊ะกอก
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
งานวัดผล


นางสาววรัญญา ป้อมฝั้น
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
งานทะเบียน

นางสุธาสินี เสนาใหม่
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
งานประเมินคุณภาพทางการศึกษา

นางปวีณา แก้วมูล
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
งานแนะแนว


นางสาวสุธินันท์ แก้วคือ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
งาน ททท. งานจัดการเรียนรู้

 

 

 

 

 

 

 

 

นางสาวไพรัลยา ทาเงิน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
งานห้องสมุด