กลุ่มบริหารงานวิชาการ

 


นางสาวอธิษา คงศรีลา
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
หัวหน้ากลุ่มบริหารงานวิชาการ

 


นางสาวอรพิน สุภาวงศ์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
งานพัฒนาศักยภาพผู้เรียน

 


นางวิมล รุ่งสุขเกษมสันต์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
งานจัดการเรียนรู้นางสาววรัญญา ป้อมฝั้น
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
งานทะเบียน

นางชลัญญา อินต๊ะกอก
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
งานวัดผล

นางสุธาสินี เสนาใหม่
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
งานประเมินคุณภาพทางการศึกษา

นางปวีณา แก้วมูล
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
งานแนะแนว

 

 


นางสาวพิณานันท์ เชื้อศรีลา
ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย
งานห้องสมุด

 

 

 


นางสาวสุธินันท์ แก้วคือ
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
งาน ททท.

 

 

 

 

นางสาวไพรัลยา ทาเงิน
ตำแหน่ง ผู้ช่วยครู
งานห้องสมุด