กลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพและเทคโนโลยี

 


นางสาววรัญญา ป้อมฝั้น
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
สอนวิชาคอมพิวเตอร์
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้การอาชีพและเทคโนโลยี

 

นางศศิธร มีสอน
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
สอนวิชาคอมพิวเตอร์


นางสาวชนินันท์ ตาวันสี
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.2
สอนวิชาเกษตร


นางสาวพุทธิดา สุวรรณวงค์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
สอนวิชาคหกรรม

นายมิตรชัย สังสถิตย์
ตำแหน่ง ครู อันดับ คศ.1
สอนวิชาการงานอาชีพ