Nav view search

Navigation

Search

กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ

     
 
นางสาวสิตานันท์  สาจำปา
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
     
 
นายศักยภาพ รัตนพรหม
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
     
 
นางสาวธิษณา อุ่นไพร
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
   
 
นางสาวกรรณิกา มหาวัน
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
     
 
นางสาวจินตวีร์ โพธิราชา
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ
 
     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------