Nav view search

Navigation

Search

วันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา สพม.20

     
   
 
🎊👉"สี่พฤศจิกายนชนลือเลื่อง
หนองแสงวิทย์ฟูเฟื่องการศึกษา
สามสิบเก้าปีสร้างสรรค์งานวิชา
พัฒนาถิ่นไทยให้รุ่งเรือง"
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------