Nav view search

Navigation

Search

ขอแสดงความยินดีกับนักเรียนด้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้าการควบคุมอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2566 จาก วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี

     
   
   
   
   
  📣ขอแสดงความยินดีกับ นายสหรัตน์ หอมดวง และนายธีรภัทร โคตรโยธา นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6/3 (สายทวิศึกษา) ได้รับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง สาขาไฟฟ้าการควบคุมอุตสาหกรรม ปีการศึกษา 2566 จาก วิทยาลัยสารพัดช่างอุดรธานี😊  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------