Nav view search

Navigation

Search

📣รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ‼️ ⏩โดยจะมอบตัวนักเรียนในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00น.

     
   
 
📣รายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์มอบตัวเข้าศึกษาต่อระดับชั้นม.1 และ ม.4 ปีการศึกษา 2566 ‼️
⏩โดยจะมอบตัวนักเรียนในวันอาทิตย์ที่ 2 เมษายน 2566 เวลา 09.00-12.00น.
โปรดเตรียมเอกสารหลักฐานต่อไปนี้มายื่นในวันมอบตัว
1. สำเนาบัตรประชาชนของ บิดา มารดา ผู้ปกครอง นักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
2. สำเนาทะเบียนบ้านของ บิดา มารดา ผู้ปกครอง นักเรียน อย่างละ 1 ฉบับ
***กรณีที่ไม่มีสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้านของบิดาหรือมารดา ให้แนบใบเกิด(สูติบัตรของนักเรียน)มาด้วย 1 ฉบับ***
3. สำเนาระเบียนแสดงผลการเรียน(ปพ.1) 1 ฉบับ
4. รูปถ่ายนักเรียน 2 ใบ
🔻หากยื่นเอกสารหลักฐานดังกล่าวตั้งแต่ทำการสมัครเข้าเรียนแล้ว แต่ขาดเอกสารหลักฐานใดให้ฐานนำมายื่นเพิ่มในวันมอบตัว
💬ในวันมอบตัวทางโรงเรียนมี ชุดพละ สมุด กระเป๋าและอื่นๆจำหน่ายตามที่ได้แจ้งไว้ในใบนัดหมายค่ะ
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------