Nav view search

Navigation

Search

📣🎊ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียน​ ผ่านเข้ารอบ​ 🏅🎉 🏆 การประกวดนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Contest 2023)

     
   
   
  📣🎊ขอแสดงความยินดีกับครูและนักเรียน​ ผ่านเข้ารอบ​ 🏅🎉 🏆 การประกวดนวัตกรรมอาหาร (Food Innovation Contest 2023) ในหัวข้อ “อาหารเพื่อสุขภาพในยุคดิจิทัล” ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า​ ✅ 😊  
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------