Nav view search

Navigation

Search

🎊🎉๔๒ ปีที่มั่นคงและมุ่งตรงสู่ความก้าวหน้า ชาว ขาว - แดง หนองแสงวิทย์ 🏫

     
   
 
🎊🎉๔๒ ปีที่มั่นคงและมุ่งตรงสู่ความก้าวหน้า
ชาว ขาว - แดง หนองแสงวิทย์ 🏫
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------