Nav view search

Navigation

Search

📍 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4

     
   
     
 
📌📌🔊🔊Are you ready? โลกของการเรียนรู้กำลังเปลี่ยนไป หลากหลายเส้นทางการเรียนรู้กำลังรอทุกคนมาไขว่คว้า 📕📒📗📓
------------------------------------------------------------------
📍 รับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2567 ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 #ห้องเรียนพิเศษ ห้องเรียนทั่วไปและ #ห้องเรียนทวิศึกษา(บัญชี,ช่างยนต์,ไฟฟ้า,คอมพิวเตอร์กราฟฟิก) เรียน 3 ปี ได้ 2 วุฒิ ทั้ง ม.6 และปวช. 📢📢😘😘 #มาเป็นส่วนหนึ่งครอบครัวขาวแดงหนองแสงวิทย์ด้วยกันนะครับ 💕💞
..🏅ผลงานและคุณภาพ🥉
📕1 อําเภอ 1 โรงเรียนคุณภาพ
📕โรงเรียนมาตรฐานสากล (World class standard school)
📕 สถานศึกษาปลอดภัย ฯลฯ
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------