Nav view search

Navigation

Search

บุคลากรทางการศึกษา

     
 
นางสาวกรรณิการ์  แก้วเกิดมี
งานห้องสมุด
 
     
 
นางสาววารี  สมพงษ์เวช
ครูพี่เลี้ยง
 
     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------