Nav view search

Navigation

Search

กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

     
 
นายพฤหัส สอนสะอาด
หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
   
 
นายสมสฤษฏิ์  อุปมา
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
     
 
นายชวพัฒน์ ปฐมพรรษ
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
 
     
 
นายนัฐพงษ์ โคตะมี
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
     
     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------