Nav view search

Navigation

Search

ข้อมูลผู้บริหาร

   
 
ชื่อ-สกุล : นายอิทธิพล พลพระจันทร์
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 098-3652650
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
   
 
ชื่อ-สกุล : นายศรายุทธ วุฒิเสน
ตำแหน่ง : รองผู้อำนวยการโรงเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 086-2169679
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
   
 
ชื่อ-สกุล : นางจรรยา จำปาบุรี
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : วิทยาศาสตร์ศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 093-5055514
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
     
 
ชื่อ-สกุล : นายธงชัย พรมเลิศ
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงานบุคคล
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรฯ คณิต
เบอร์โทรศัพท์ : 082-1148899
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
         
 
ชื่อ-สกุล : นายสุรชัย ลักษณะเจริญสิน
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารทั่วไป
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : เทคโนโลยีการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 065-0824094
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
   
 
ชื่อ-สกุล : นางสุกัญญา คลังแสง
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารงบประมาณ
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : หลักสูตรและการสอน
เบอร์โทรศัพท์ : 082-0287584
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
   
 
ชื่อ-สกุล : นายพฤหัส สอนสะอาด
ตำแหน่ง : หัวหน้ากลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
วุฒิการศึกษา : ปริญญาโท
วิชาเอก : บริหารการศึกษา
เบอร์โทรศัพท์ : 080-7667071
e-mail This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
 
     
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------