Nav view search

Navigation

Search

   ตราสัญลักษณ์โรงเรียน    
   
    ดอกบัว 3 ดอก อยู่เหนือน้ำ หมายถึง บุคคลที่มีความรู้ดี ปัญญาดี มีคุณธรรม   
  พระพุทธรูปประจำโรงเรียน หลวงพ่อศุภธโรดม  
  ต้นไม้ประจำโรงเรียน   ต้นประดู่  
  ปรัชญาของโรงเรียน  
  “นตฺถิ ปญฺญา สมา อาภา” หมายถึง แสงสว่าง เสมอด้วยปัญญา ไม่มี  
  คำขวัญของโรงเรียน  
  มีน้ำใจ  ใฝ่ศึกษา  พัฒนาท้องถิ่น  
  อักษรย่อ   น.ว.ศ.  
  สีประจำโรงเรียน  
  “ขาว - แดง”
สีขาว หมายถึง ความมีน้ำใจที่ใสสะอาด รักบ้านเกิดเมืองนอน
     สีแดง หมายถึง ความมีวิริยะ อุตสาหะ อดทน ตั้งใจศึกษาเล่าเรียน
 
  อัตลักษณ์ของผู้เรียน  
  “ยิ้มง่าย ไหว้สวย จิตใส ใจอาสา”  
  เอกลักษณ์ของโรงเรียน  
  “สถานศึกษาน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง”  
      ประวัติโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา     
 

     โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา ตั้งอยู่เลขที่ 161 ถนนธารงาม ตำบลทับกุง อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี บนเนื้อที่ 39 ไร่ 1 งาน 24 ตารางวา ได้รับการอนุมัติให้ทำการเปิดสอน เมื่อวันที่ 16 พฤษภาคมพ.ศ. 2525 ผู้บริหารคนแรก คือ นายประสิทธิ์ จิตธรรมา เปิดรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที 1 จำนวน 85 คน ครู จำนวน 4 คน โดยใช้อาคารเรียนร่วมกับโรงเรียนบ้าน ทับกุง ในปี พ.ศ.2526 และย้ายมาใช้อาคารเรียนชั่วคราว ณ ที่อยู่ปัจจุบัน


     ปีการศึกษา 2533 ได้จัดตั้งโรงเรียนสาขาขึ้นที่ตำบลนาดี โดยใช้อาคารเรียนอเนกประสงค์ของโรงเรียนบ้านนาฝาย ตำบลนาดี อำเภอหนองแสง  จังหวัดอุดรธานี  เป็นสถานที่ปฏิบัติการสอน

     ปีการศึกษา 2535 โรงเรียนได้เปิดทำการสอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายโรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่องมีชื่อเสียงเป็นที่ยกย่องและยอมรับขอ'ประชาชนทั่วไป

     ปีการศึกษา 2549 ผ่านการประเมินรับรองเป็นต้นแบบโรงเรียนในฝัน รุ่นที่ 2 (โรงเรียนดี ประจำอำเภอ) จาก สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

     ปีการศึกษา 2553 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา (รอบสอง) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.

     ปีการศึกษา 2558 ได้รับการรับรองมาตรฐานการศึกษา (รอบสาม) จากสำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องค์การมหาชน) สมศ.

     ปีการศึกษา 2559 ได้รับเลือกให้เป็นสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรางวัล”สถานศึกษาพอเพียง” กระทรวงศึกษาธิการ ปี 2559

     ปีการศึกษา 2562 ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบล “1 ตำบล 1 โรงเรียนคุณภาพ” การจัดการศึกษาระดับมัธยมศึกษา จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ

     ปีการศึกษา 2562 เป็นโรงเรียนที่ผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ ระดับ ScQA โรงเรียนมาตรฐานสากล (World - Class Standard School) จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เพื่อให้ผู้เรียนมีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก

     ปัจจุบันมีอาคารเรียน จำนวน 3 หลัง อาคารอเนกประสงค์  จำนวน 1 หลัง  โรงฝึกงาน  จำนวน 4 หลัง บ้านพักครู  จำนวน 5 หลัง  ห้องน้ำห้องส้วม จำนวน 3 หลัง โรงรถ จำนวน 2 หลัง โรงเรียนได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง  มีชื่อเสียงเป็นที่ยกย่องและยอมรับของผู้ปกครองและประชาชนทั่วไป  ทั้งนี้ด้วยความรู้ความสามารถของผู้บริหารโรงเรียน  ดังรายนามต่อไปนี้

1) นายประสิทธิ์ จิตธรรมา พ.ศ. 2524 - 2525
2) นายเสรี อุดชาชน พ.ศ. 2525 - 2529
3) นายวัชรินทร์ ศรีบุรินทร์ พ.ศ. 2529 - 2535
4) นายวัลลภ ภูธรฤทธิ์ พ.ศ. 2535 - 2537
5) นายอุดม โคกคาน พ.ศ. 2537 - 2543
6) นายสมบัติ มูลน้อย พ.ศ. 2543 - 2546
7) นายธนากร นครแก้ว พ.ศ. 2546 - 2556
8) นายสุรชาติ วงศ์อารีย์ พ.ศ. 2556 – 2561
9) ว่าที่ร้อยตรีสุภฌา สุวรรณบุตร พ.ศ. 2561 – 2565
10) นายอิทธิพล พลพระจันทร์ พ.ศ. 2565 – ปัจจุบัน

 

    ปีการศึกษา 2565 นำโดย นายอิทธิพล พลพระจันทร์ ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา ความร่วมมือร่วมใจของครู นักเรียน ผู้ปกครอง คณะกรรมการสถานศึกษาและชุมชน มุ่งพัฒนาผู้เรียนเพื่อให้มีคุณภาพเทียบเท่ามาตรฐานสากลหรือมาตรฐานของประเทศที่มีคุณภาพการศึกษาสูง โดยมีเป้าหมายสำคัญในการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน คือ เป็นเลิศทางวิชาการ สื่อสารสองภาษา ล้ำหน้าทางความคิด ผลิตงานอย่างสร้างสรรค์และร่วมกันรับผิดชอบต่อสังคมโลก มีจิตอาสา เลิศล้ำคุณธรรม นำความรู้สู่มาตรฐานสากล ร่วมชุมชนอย่างสร้างสรรค์ ก้าวทันเทคโนโลยี มีวิถีตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
โรงเรียนหนองแสงวิทยศึกษา 161 ม.7 ต.ทับกุง อ.หนองแสง จ.อุดรธานี 41340 โทรศัพท์ 042-396367 โทรสาร 042-396367 
e-mail : 1041680887@pracharath.ac.th
สํานักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาอุดรธานี
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------